Rólunk írták

2004-10-02 12:30:57


Megújul a vasvári honlap

Korábbi számunkban hírt ad­tunk a vasvári honlap mûködé­sérõl, az átmeneti gondokról. Je­lenleg új megoldások és lehetõ­ségek szerint próbálják a folya­matos mûködést biztosítani a város részérõl.

Újszerû és egyedi kísérlet­ként az internetes hálózaton való "helybérlést" a város finanszí­rozza majd, így technikailag fo­lyamatos lehet Vasvár világhá­lón való bemutatkozása. Ám a tartalommal való megtöltésérõl a tervek szerint nem szerkesztõ­bizottság vagy megbízott szer­kesztõk gondoskodnának, ha­nem minden, a honlapon szerep­lõ intézmény, szervezet önmaga.
A közeljövõben ennek technikai lehetõségeirõl egyeztetnek a po­tenciális résztvevõk, majd az egyes szervezetektõl megbízott felelõsök jelszót kapnak, mely segítségével folyamatosan vihe­tik fel a híreket a vasvári hon­lapra. Fórumot nyithatnak s minden, az internet kínálta kom­munikációs lehetõséggel élhetnek, mely a város tevékenységét és programjai népszerûsíti és a világhoz kapcsolja.
A szakemberek a kísérlettõl és a lehetõségtõl a www.vasvar.hu honlap teljes megújulását és egyediségét várják.

pam
Rábavidék
2004.10.01.