Pályázat

2016. február 26. 18:19:01  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2016. évi költségvetésben elkülönítésre kerülő pénzalapjára "Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről" szóló 7/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet alapján.


A pályázat célja: a városban működő "Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek) működésének, rendezvényei, programjai bizonyos költségeinek megtérítése, hatékony részvételük elősegítése a település életében, ezzel is hozzájárulva a város közéletének gazdagításához.A támogatás feltétele:

Pályázatot "Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek) nyújthatnak be.


A támogatást igénylő szervezetnek a támogatási igény előterjesztését megelőzően előzetesen írásban regisztrálnia kell a Vasvári Polgármesteri Hivatalban a Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályon. A regisztrálókról nyilvántartást fektetnek fel. A pályázatot ezt követően terjesztheti elő a szervezet.


A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlap, az összeférhetetlenségről, köztartozásról és önkormányzati támogatásról szóló nyilatkozat a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályán szerezhető be, illetve a város honlapjáról letölthető.

A pályázati dokumentáció tartalma, benyújtásának határideje, helye, módja:

A pályázat tartalmi elemei az alábbiak:

 1. a szervezet hivatalos neve

 2. jogi státusza

 3. bírósági nyilvántartásba vételének száma

 4. adószáma

 5. bankszámla száma

 6. a szervezet hivatalos képviselőjének adatai

 7. civil szervezet esetén tagjainak száma

 8. a kért támogatás célja (működés, rendezvény, egyéb)

 9. a kérelem tárgya röviden, valamint szakmai tartalmának ismertetése

 10. a kérelem részletes költségvetése, Működési támogatás esetén feltüntetve a működési kiadások körét és összegét, valamint a működés fedezetéül szolgáló valamennyi bevétel összegét, azok forrásösszetételét. Rendezvény, más egyéb támogatási igény esetén a rendezvény vagy program részletes költségvetését és forrásösszetételét szintén be kell mutatni.

 11. az igényelt támogatás összegét

 12. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kitöltetendő nyilatkozat scannelve, kitöltése eredeti példányban is minden esetben kötelező a szerződéskötéskor, ez a szerződéskötés feltétele

 13. nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs

 14. nyilatkozat a tárgyében az önkormányzattól kért és kapott támogatás összegéről, céljáról.


A pályázat benyújtási határideje 2016. március 18., melyet a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályára kérünk eljuttatni írásban.


Az elbírálás rendje, határideje és az eredményről történő értesítés módja:

A beérkezett pályázatokról Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március havi ülésén dönt. A döntés eredményéről a civil szervezetek írásos értesítést kapnak a Hivataltól.


A támogatás felhasználásának és elszámolási rendjének alapvető szabályai:

A támogatás kizárólag a képviselő-testület által megjelölt konkrét célra használható fel. A támogatói döntésben meghatározott cél módosítására a döntés meghozatalát követően nincs lehetőség. A tárgyévben kapott támogatást az év végéig fel kell használni az adott célra, a fel nem használt összeget a tárgyév végéig vissza kell fizetni, a másik évre nem vihető át.


A működési támogatás esetén az elszámolást a tárgyévet követő év január 31-ig el kell végezni.


Rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a célt legkésőbb a támogatás évében év végéig meg kell valósítani, s az elszámolást a megvalósítást követő 30 napon belül be kell nyújtani. A határidő jogvesztő.


Az elszámolási kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elszámolást a támogatott szervezet határidőben a támogatási szerződésben előírt módon benyújtotta, és az a pénzügyi szakmai beszámolót egyaránt tartalmazza, valamint az a támogató által elfogadásra került, továbbá visszafizetési kötelezettség esetén a szervezet a visszafizetést határidőben teljesítette.


A támogató a beérkezett elszámolást 15 napon belül ellenőrzi, az elszámolás elfogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról értesíti a szervezetet. A támogató a szervezetet 15 napos határidő tűzésével szólítja fel hiánypótlásra. A hiánypótlási határidő letelte után a támogató dönt az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról.

A támogató az elszámolást vagy annak egy részét kizárólag akkor fogadhatja el, ha a támogatott a támogatást a döntéshozó által megjelölt célra használta fel. Az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról a támogatottat értesíteni kell írásban.


Amennyiben a támogatott a támogató döntésével nem ért egyet, az elszámolás elfogadásáról a támogatást biztosító képviselő-testület dönt.


Ha a szervezet az elszámolást határidőben nem nyújtotta be, továbbá ha elszámolását benyújtotta, de az nem került jóváhagyásra, akkor a támogatott szervezet az elszámolási határidő lejártát követő egy éven belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


A támogatásból kizárt szervezetekről az önkormányzat külön nyilvántartást vezet, és a szervezetek regisztrációját hivatalból törli.


Az elszámolás elfogadásának tényét a támogató a nyilvántartásban is rögzíti.


Szerződésszegés esetén a támogatott az erre történő felhívástól számított 8 napon belül köteles az önkormányzat részére késedelmi kamatokkal együtt visszafizetni a támogatást, vagy annak meghatározott részét.


Vasvár, 2016. február 16.


TÓTH BALÁZS

polgármester


Letölthető dokumentumok:

Civil pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Nyilatkozat köztartozásról

Nyilatkozat önkormányzati támogatásról

Regisztrációs adatlap


Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)