Pályázat

2022-03-03 16:54:17


  P Á L Y Á Z A T

hivatalosan bejegyzett, bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezetek támogatására

 Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2022. évi költségvetésben elkülönítésre kerülő pénzalapjára „Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről” szóló 7/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet alapján.

 A pályázat célja: a városban működő „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek) működésének, rendezvényei, programjai bizonyos költségeinek megtérítése, hatékony részvételük elősegítése a település életében, ezzel is hozzájárulva a város közéletének gazdagításához.

 

A támogatás feltétele:

Pályázatot „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek) nyújthatnak be.

 

A támogatást igénylő szervezetnek a támogatási igény előterjesztését megelőzően előzetesen írásban regisztrálnia kell a Vasvári Polgármesteri Hivatalban a Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályon. A regisztrálókról nyilvántartást fektetnek fel. A pályázatot ezt követően terjesztheti elő a szervezet.

 

A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlap, az összeférhetetlenségről, köztartozásról és önkormányzati támogatásról szóló nyilatkozat a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályán szerezhető be, illetve a város honlapjáról letölthető.

 

A pályázati dokumentáció tartalma, benyújtásának határideje, helye, módja:

A pályázat tartalmi elemei az alábbiak:

a)    a szervezet hivatalos neve

b)    jogi státusza

c)    bírósági nyilvántartásba vételének száma

d)    adószáma

e)    bankszámla száma

f)     a szervezet hivatalos képviselőjének adatai

g)    civil szervezet esetén tagjainak száma

h)   a kért támogatás célja (működés, rendezvény, egyéb)

i)     a kérelem tárgya röviden, valamint szakmai tartalmának ismertetése

j)     a kérelem részletes költségvetése, Működési támogatás esetén feltüntetve a működési kiadások körét és összegét, valamint a működés fedezetéül szolgáló valamennyi bevétel összegét, azok forrásösszetételét. Rendezvény, más egyéb támogatási igény esetén a rendezvény vagy program részletes költségvetését és forrásösszetételét szintén be kell mutatni.

k)    az igényelt támogatás összegét

l)     a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kitöltetendő nyilatkozat szkennelve, kitöltése eredeti példányban is minden esetben kötelező a szerződéskötéskor, ez a szerződéskötés feltétele

m)   nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs

n)   nyilatkozat a tárgyében az önkormányzattól kért és kapott támogatás összegéről, céljáról.

 

A pályázat benyújtási határideje 2022. március 18., melyet a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályára kérünk eljuttatni írásban.

 

Az elbírálás rendje, határideje és az eredményről történő értesítés módja:

A beérkezett pályázatokról Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 31-i ülésén dönt. A döntés eredményéről a civil szervezetek írásos értesítést kapnak a Hivataltól.

 

A támogatás felhasználásának és elszámolási rendjének alapvető szabályai:

A támogatás kizárólag a képviselő-testület által megjelölt konkrét célra használható fel. A támogatói döntésben meghatározott cél módosítására a döntés meghozatalát követően nincs lehetőség. A tárgyévben kapott támogatást az év végéig fel kell használni az adott célra, a fel nem használt összeget a tárgyév végéig vissza kell fizetni, a másik évre nem vihető át.

 

A működési támogatás esetén az elszámolást a tárgyévet követő év január 31-ig el kell végezni.

 

Rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a célt legkésőbb a támogatás évében év végéig meg kell valósítani, s az elszámolást a megvalósítást követő 30 napon belül be kell nyújtani. A határidő jogvesztő.

 

Az elszámolási kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elszámolást a támogatott szervezet határidőben a támogatási szerződésben előírt módon benyújtotta, és az a pénzügyi szakmai beszámolót egyaránt tartalmazza, valamint az a támogató által elfogadásra került, továbbá visszafizetési kötelezettség esetén a szervezet a visszafizetést határidőben teljesítette.

 

A támogató a beérkezett elszámolást 15 napon belül ellenőrzi, az elszámolás elfogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról értesíti a szervezetet. A támogató a szervezetet 15 napos határidő tűzésével szólítja fel hiánypótlásra. A hiánypótlási határidő letelte után a támogató dönt az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról.

 

A támogató az elszámolást vagy annak egy részét kizárólag akkor fogadhatja el, ha a támogatott a támogatást a döntéshozó által megjelölt célra használta fel. Az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról a támogatottat értesíteni kell írásban.

 

Amennyiben a támogatott a támogató döntésével nem ért egyet, az elszámolás elfogadásáról a támogatást biztosító képviselő-testület dönt.

 

Ha a szervezet az elszámolást határidőben nem nyújtotta be, továbbá ha elszámolását benyújtotta, de az nem került jóváhagyásra, akkor a támogatott szervezet az elszámolási határidő lejártát követő egy éven belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

 

A támogatásból kizárt szervezetekről az önkormányzat külön nyilvántartást vezet, és a szervezetek regisztrációját hivatalból törli.

 

Az elszámolás elfogadásának tényét a támogató a nyilvántartásban is rögzíti.

 

Szerződésszegés esetén a támogatott az erre történő felhívástól számított 8 napon belül köteles az önkormányzat részére késedelmi kamatokkal együtt visszafizetni a támogatást, vagy annak meghatározott részét.

 

                                                        

                                      VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Letölthető dokumentumok:

pályázati adatlap

nyilatkozat köztartozásról

nyilatkozat önkormányzati támogatásról

nyilatkozat összeférhetetlenségről

regisztrációs adatlap