Ajánlattételi felhívás

2016-02-25 18:10:20


1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe


Hivatalos név: Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás

Postai cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

Képviseli: Fukszberger Imre

Kapcsolattartó: Dr. Ódor Ildikó

Telefon: +36 94370115

Fax: +36 94572011

E-mail: vhegyhat@t-online.hu; vasvar2@t-online.hu


AZ AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET


Hivatalos név: Procura Consulting Kft.

Székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 17/A.

Címzett: Gál Erzsébet

Telefon: +36 13920024

Telefax: +36 13920023

E-mail: procura@procura.co.hu


2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA és INDOKLÁSA


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint a Kbt. 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel.


A szolgáltatás becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.


3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS


Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének napja: 2016. január 15.


4. a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja


Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, elektronikus úton, térítésmentesen küldi meg az ajánlattevők részére, egyúttal ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen is hozzáférhetővé teszi a www.vasvar.hu honlapon.


5. A Közbeszerzés tárgya, mennyisége


Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása a Vasvári kistérségben


A központi ügyelet rendelkezésre állási ideje: Hétfőtől csütörtökig délután 16:00 órától másnap reggel 7 óra 30 percig. Pénteken 13 óra 30 perctől szombaton reggel 7 óra 30 percig. Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon reggel 7 óra 30 perctől másnap reggel 7 óra 30 percig, teljes 24 órában.


A központi ügyelet területi ellátási kötelezettsége az alábbi települések területére terjed ki: Vasvár, Alsóújlak, Bérbaltavár, Nagytilaj, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Mikosszéplak, Győrvár, Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Kám, Szemenye, Egervölgy, Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Rábahidvég, Püspökmolnári, Gersekarát, Telekes, Sárfimizdó.


Az ellátandó feladatok:

- központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása (felnőtt és gyerek ügyelet egyben) a Vasvári kistérségben;

- a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő orvosok munkáját irányító 2 fő szakmai felettessel, akik az ügyelet rendelkezésre állási ideje alatt legfeljebb 1 órán belül a Rendelőben vannak, illetve telefonon az ügyelet ideje alatt folyamatosan elérhetőek. A szakmai felettesek vonatkozásában ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza, azaz a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szakmai felettesként alvállalkozót nem vonhat be.

- a nyertes ajánlattevő feladata a napi működés biztosításához szükséges szakmai anyag, gyógyszer, vegyszer, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, továbbá gondoskodnia kell elszállíttatásáról, ártalmatlanításáról, illetve a Rendelő takarításáról.

- a nyertes ajánlattevő kötelessége az orvosi textíliák és eszközök sterilizálásáról és tisztításáról gondoskodni.

- a nyertes ajánlattevő feladata a szükséges felelősségbiztosítás megkötése, továbbá a Rendelő épületében, eszközökben keletkező kisebb hibák javítása;

- a nyertes ajánlattevő fizeti a felmerülő közüzemi költségeket (áramdíj, víz és csatornadíj, távközlési és internet szolgáltatás, távhőszolgáltatás);

- Rendelő épületének állagmegóvása a tulajdonos, azaz a Vasvár Város Önkormányzatának feladata, míg a karbantartási feladatokat a nyertes ajánlattevő saját költségén végezteti el.

- A nyertes ajánlattevő köteles a központi ügyeleten dolgozó 2 fő ápolót és 1 fő személygépjármű-vezetőt(közalkalmazottak) átvenni és a közalkalmazotti jogviszonyuk alatt szerzett szolgálati idejük elismerésével biztosítani a jogfolytonos tovább foglalkoztatásukat, amennyiben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (5) bekezdése alapján a közalkalmazott a további foglalkoztatáshoz hozzájárul és megfelel az átvétel időpontjában, vagy a munkába álláskor érvényes szakmai, jogszabályi és képzettségi feltételeknek.

- Továbbá, a nyertes ajánlattevő köteles átvenni és a munkaviszonyuk alatt szerzett szolgálati idejük elismerésével biztosítani a jogfolytonos tovább foglalkoztatásukat, a feladatot jelenleg ellátó gazdasági társaság alkalmazásában álló, de a megbízás megszűnése után az ajánlatkérőhöz visszavételre kerülő, központi ügyeleten dolgozó 2 fő személygépjármű-vezetőt(munkavállalók).A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


Becsült érték: nettó 40.138.560,- HUF


CPV-kód: 85121100-4 Általános orvosi szolgáltatások


6. a szerződés meghatározásA


Vállalkozási szerződés keretében központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása a Vasvári kistérségben


7. a SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ


Szerződés időtartama: 2016. július 1-jétől számított 24 hónapig tart.


8. a teljesítés helyE


Rendelő címe: 9800 Vasvár, Árpád tér 3.


Vasvár, Alsóújlak, Bérbaltavár, Nagytilaj, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Mikosszéplak, Győrvár, Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Kám, Szemenye, Egervölgy, Oszkó, Olaszfa, Pácsony, Rábahidvég, Püspökmolnári, Gersekarát, Telekes, Sárfimizdó.


NUTS-kód: HU222


9. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, HIVATKOZÁS a vonatkozó jogszabályokra


Tárgyhavi OEP finanszírozás: A finanszírozást közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött ellátási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő kapja, a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint. Nyertes ajánlattevő köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződést megkötni és folyamatos kapcsolatot tartani a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, ezért a vállalkozói díj nem tartalmazza a teljesítés ellenértékének azon részét, amelyet a nyertes ajánlattevő közvetlenül az OEP-től kap meg.


Ajánlatkérő által fizetendő vállalkozói díj: A tárgyhavi OEP finanszírozáson felül a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás havonta lakosságarányos hozzájárulást fizet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.


Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.


A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).


A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.


10. többváltozatú (alternatív) ajánlat


Az ajánlatkérő nem biztosítja a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét.


11. RÉSZAJÁNLAT


Az ajánlatkérő nem biztosítja a rész-ajánlattételt.


Indoklás: jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező összefüggő szolgáltatást nem lehet részekre bontani. A háziorvosi ügyeleti szolgáltatás pl. településenkénti részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, illetve maga a szolgáltatás jellege (központi) indokolja a szolgáltatás egy részben történő beszerzését.


12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA


A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja


Értékelési szempontok:


  1. Havi vállalkozói díj / fő (Az ajánlatkérő által havonta fizetendő vállalkozói díj / fő lakosságarányos értéke HUF-ban kifejezve) - Súlyszám: 50

  2. Együttműködések száma (db) (Az ajánlattevő és a Vasvári kistérség területén ellátási kötelezettséggel praktizáló háziorvossal kötött előszerződések vagy szándéknyilatkozatok száma arról, hogy az érintett háziorvos az ajánlattevő nyertessége esetén együttműködik vele, ennek keretében a háziorvos akár részt vesz a szerződés teljesítésében állandó jelleggel vagy helyettesként történő bevonással, minimum 1 db) - Súlyszám: 40

  3. Rendelkezik-e gyermekgyógyász szakorvossal (igen/nem) (Az ajánlattevő rendelkezik-e az ajánlattevővel közvetlen munkaviszonyban álló, a szerződés teljesítésében részt vevő gyermekgyógyász szakorvossal, aki az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik és az ügyelet ideje alatt legfeljebb 1 órán belül a Rendelőben van és telefonon az ügyelet ideje alatt folyamatosan elérhető. - Súlyszám: 10


Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:


1-100


A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:


1. "Havi vállalkozói díj / fő": A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Legalacsonyabb nettó havi vállalkozói díj / Ajánlattevő által vállalt nettó havi vállalkozói díj) × 99 + 1.


2. "Együttműködések száma (db)": A legtöbb előszerződést vagy szándéknyilatkozatot bemutató ajánlattevő az adható maximális 100 pontot kapja. Az 1 db együttműködést bemutató ajánlattevő 1 pontot kap. Ha ajánlattevő egyetlen egy együttműködést sem mutat be, az ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által bemutatott együttműködések száma / A legtöbb együttműködések száma) × 99 + 1.


3. "Gyermekgyógyász szakorvos (igen/nem)": A 3. részszempont értékelése abszolút értékelési módszer, diszkrét hasznossági függvény alkalmazásával történik. Ha az ajánlattevő rendelkezik az ajánlattevővel munkaviszonyban álló a szerződés teljesítésében részt vevő gyermekgyógyász szakorvossal, aki az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik és az ügyelet ideje alatt legfeljebb 1 órán belül a helyszínen van, illetve telefonon az ügyelet ideje alatt folyamatosan elérhető, abban az esetben 100 pontot kap. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő szakorvossal, abban az esetben 1 pontot kap.


Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.


13. kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód


Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:


Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.


A megkövetelt igazolási mód:


Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.


A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.


A Kbt. 74. § (1) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.


A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál nem régebbinek kell lennie.


14. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód


14.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság


P/1.


Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente nem érte el legalább a 12.000.000,- HUF összeget.


Igazolási mód:


A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.


Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.


A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.


Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.


14.2 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság


M/1.


Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

  1. legalább 2 fő szakmai felettessel, akik a 4/2000. (II.25) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelnek, emellett oxyológiai és sürgősségi orvostan szakvizsgával, továbbá egyenként legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és

  2. legalább 6 fő ügyeletet végző orvossal, aki a 4/2000. (II.25) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelel, és akik közül legalább 2 főoxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsgával rendelkezik, valamint mindegyikük rendelkezik legalább 24 hónap alapellátás ügyeletben eltöltött szakmai tapasztalattal.


Igazolási mód:


A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.


Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat.


Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a szakmai felettesként kizárólag az ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyikével munkaviszonyban álló szakember mutatható be, azaz az M/1. pont a) alpont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során szakmai felettesként a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.


Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a kötelező 6 fő ügyeletet végző orvosból legalább 2 fő orvosként kizárólag az ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyikével munkaviszonyban álló szakember mutatható be, azaz az M/1. pont b) alpont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához (min. 2 fő orvos) a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.


15. az ajánlattételi határidő


2016. március 8. 10:00 óra


16. az ajánlat(OK) benyújtásának címE


Procura Consulting Kft. (1015 Budapest, Hattyú u 17/A. fszt. 1.)


17. az ajánlattétel nyelvE


Az ajánlattétel nyelve magyar. Egyéb nyelven ajánlat nem nyújtható be.


18. az ajánlat(ok) felbontásának helyE


Procura Consulting Kft. (1015 Budapest, Hattyú u 17/A. fszt. 1.)


19. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK IDejE


2016. március 8. 10:00 óra


20. az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak


Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelenlétre.


21. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG


Az ajánlattételi kötöttség 30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.


22. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ


Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: mértéke 20.000,- Ft / alkalom


Meghiúsulási kötbér: a teljes szerződéses időszakra vonatkozó vállalkozói díj 15 %-a.


23. EGYÉB ELŐÍRÁSOK


1. Az ajánlat benyújtása és formája:


- Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.


- Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 eredeti példányban, lapozhatóan összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását 1 db elektronikus adathordozón (a teljes ajánlatot scannelve pdf formátumban).


- Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: "Ajánlat", "Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása a Vasvári kistérségben", "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!", továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét is.


- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig a megjelölt címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből és késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti és a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el.


- Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.


2. Az ajánlatban benyújtandó iratok:


- Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek).


- Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.


- Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint).


- Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.


- Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles.


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kizáró okok fenn nem állásának igazolásait (ajánlattételi felhívás 13. pont).


- Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot.


3. Egyéb előírások:


- Elektronikus nyilvántartások: amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.


- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.


- Fordítás: az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.


- Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.


- Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).


- Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


- Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.


- Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozás nélkül.


- Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján).


- Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt a bírálat és értékelés speciális sorrendjét.


- Tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy telefaxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezethez.


- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.


- A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségre - átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.


- Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra.


- Az előírt P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.


- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt előírásra, mely szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.


- Az ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. A szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.


- A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.


- Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni


24. az AJÁNLATTÉTELI felhívás megküldésének napja


2016. február 25.


Letölthető dokumentumok:

Felhívás

Dokumentáció átvételi nyilatkozat

Dokumentáció I.

Dokumentáció II.

Dokumentáció III.

Kiegészítő tájékoztatás