Önkormányzati ülés

2004-11-05 18:28:52


A képviselõ-testület október 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítását, döntött a zeneiskola idei tanévében hatályos térítési díjairól, s meghallgatta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba delegált felügyelõ bizottsági tagok beszámolóját. Újabb beruházás pályázati forrásból - tudhattuk meg a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány beszámolóját szóban kiegészítõ Rózsás Miklós ügyvezetõtõl.
Május 1-jétõl az érvényes EU-direktívák miatt jelentõsen megváltozott a Vasvár és környékének orvosi ügyeletét ellátó orvosok munkarendje. Pontosabban nem biztosítható a kötelezõ pihenõidõ, mert az ügyeletet nagyon kevés orvos látja el a Hegyháton. Ennek érdekében fel kell oldani az ellentmondásokat, vagyis több orvost kell bevonni az ügyeletellátásba, ami nem könnyű. A megoldás érdekében találkoztak az ügyletet ellátók és a térség polgármesterei, az Orvosi Kamara háziorvosokat tömörítõ tagozata, valamint az ÁNTSZ tiszti fõorvosa. Az orvosok díjazásuk jelentõs emelését is kérték. Megoldás nem született, így november végén újabb egyeztetõ fórumot tartanak az érdekeltek, ahol vélhetõen megszületik a megegyezés. Ám annyi bizonyos, változni fog az ügyelet rendje is.

Banképület a Földhivatal mellett

Épül a Nádasd és Vidéke Takarékszövetkezet új banképülete a Földhivatal mellett - tudtuk meg a két ülés közötti tájékoztatóból. Ami örvendetes, mert így Vasvár központjában, az egykori hetipiac terén olyan intézmények kapnak helyet, amelyek jelentõsen megváltoztatják és emelik Vasvár építészeti képét is.

Újabb nyertes pályázat

Alig fejezõdött be az idõsek otthona beruházása, máris itt a következõ nyertes vasvári pályázat. Ennek értelmében a Tretter kertben, az egykori ezredes ház felújítására és bõvítésére pályázati forrásból 93,726 millió forintot nyert a város. A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány ugyanis a fogyatékkal élõk korszerű elhelyezésére és napi ellátására nyújtott be pályázatot. A szaktárca ezt a pályázati anyagot elõkelõ helyen rangsorolta - tudtuk meg Rózsás Miklós tájékoztatójából - s hozta ki nyertesnek a vasvári pályázatot. Így az önkormányzattal közösen (10% önkormányzati résszel és opciós joggal), már februárban kezdõdhetnek a munkálatok. Avatás vélhetõen 2005 õszén, amely újabb jelentõs városi vagyongyarapodást és munkahelyteremtést is jelent Vasvár életében.
 
Megújult a temetõ

Régi óhaja a vasváriaknak, hogy a temetõben a ravatalozó elõtti teret korszerű térburkolattal lássák el. Ez a halottak napjára és Mindenszentek ünnepe elõtt megtörtént, miként az urnafal kialakítása is.

Téli filmvetítések

Mint ismert, a mozi télen nem alkalmas a korszerű szolgáltatás nyújtására, hisz fűtése szinte leküzdhetetlen feladat elé állítja annak üzemeltetõjét. Megtörtént a szükséges egyeztetés a művelődési ház és a fenntartó önkormányzat között. Ennek értelmében a téli hónapokban a mozinak a művelődési ház lesz a befogadója, így a filmvetítések is ott lesznek.

Csepregiek vendégségben

Csepreg Város Önkormányzata jelentõsen átértékelte térségi szerepét, s mint térségi székhely (társzékhely Bük) a kultúrát is szem elõtt tartja. Ennek értelmében minden lehetõséget megragadnak a település vezetõi, így bizottságai is, hogy tapasztalatokat szerezzenek.

Az elmúlt hónapban vendégségbe hívták a szomszéd nagyközség, Bük művelődési és sport bizottságát, majd a Vasvárról elszármazott Háromi Jenõ bizottsági elnök vezetésével október 18-án városunkba látogattak. A találkozóra eljött Király Árpád is, a csepregi általános iskola igazgatója, maga is bizottsági tag. Vendégeinket elsõsorban az érdekelte, miként is tud gazdálkodni és művelődési közintézményeit fenntartani a város. Errõl Varga Andrásné pénzügyi osztályvezetõ adott tájékoztatást. Településünk egyéb kulturális ügyeibe pedig Unger József tanácsnok avatta be a csepregieket. A közös ülés befejeztével vendégeinket létesítményeinkbe kalauzoltuk el. A bizottságok munkájának bemutatásából kitűnt, hogy Csepregen 6 bizottság ténykedik, s külön működik a kulturális és a sport bizottság 3 plusz 2 taggal, s minden tag két bizottságban is szerepet vállal.
 
Módosított költségvetés

A kormányzat jövõ évi költségvetési törvényének tervezete nem sok jót sejtet, hallottuk az ülésen. Így a forráshiányos önkormányzatok - miként az ország valamennyi önkormányzata és állami költségvetésű intézményei - jelentõs nadrágszíj összehúzásra számíthatnak 2005-ben. Mindezt nem lehet és szabad véka alá rejteni. Németh Zsolt polgármester is úgy vélte, a jövõ év még az eddigieknél is nehezebb lesz. A 13. havi bérre nem ad pénzt az állam, s az is látható, hogy jelentõs elbocsátások várhatóak a "takarékos állam" meghirdetett program értelmében. Így az önkormányzati köztisztviselõi réteget sújtó intézkedés abból a szándékból is érzékelhetõ, hogy a 2005. évi költségvetési törvénytervezetben végkielégítésre 5-ször többet szánnak, mint az elõzõ években. Így nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk: 2005-ben óriási leépítések várhatóak az állami szférában.
S miként áll a város büdzséje? A bevételi elõirányzatok 76,564 millió forint növekedést mutatnak. Ebbõl a felvett hitel törlesztés öszszege 57,254 millió forint. A 2004. évre tervezett költségvetési mérleg 19,31 millió forint kiadás növekedést mutat. Ennek megoszlása: működési kiadás 48,594 millió forint, fejlesztési kiadás 8,66 millió forint. Ennek kiegyenlítése a többletbevétel 19,31 milliós felhasználásából lehetséges. Ám ehhez módosítani kell az idei évi költségvetési rendeletet. A testület bizottságai ezt a kérdést megvizsgálták, s azt támogatták. Így a testület a rendelet módosítását elfogadta. Ennek értelmében a pótelõirányzatként biztosított állami támogatások és SZJA összegérõl, valamint az önkormányzat 2003. évi zárszámadási rendeletében jóváhagyott - eredeti elõirányzatot meghaladó -többlet pénzmaradvány felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadta, s ezen összeggel módosította a 2004. évi költségvetést.
A város módosított kiadási fõösszege: 1 milliárd 223 millió 681 ezer forint, ezzel megegyezõ annak bevételi fõösszege is. A költségvetési hiány pedig 63,508 millió forint.
A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások elõirányzatát 17,678 millió forinttal, az általa nyújtott fejlesztési támogatások összegét 783 ezer forinttal, a kapott költségvetési támogatás elõirányzatát 58,357 millió forinttal, az átengedett SZJA összegét 9,28 millió forinttal, az elõzõ évi pénzmaradvány összegét 8,927 millió forinttal megemeli.
Ezzel egyidejűleg a tervezett hitelfelvétel összegét a rövidlejáratú hitel esetén 48,594 millió forinttal, a hosszúlejáratú hitel esetén pedig 8,66 millió forinttal csökkenti. A Dr. Bendefy László Könyvtár dologi kiadások elõirányzatát 335 ezer forinttal növeli, a Városi Művelődési Ház felhalmozási kiadási elõirányzatát 114 ezer forinttal növeli, a Városi Zeneiskola dologi kiadási elõirányzatát 400 ezer forinttal növeli.
A testület e számadatokkal a rendeletmódosítást jóváhagyta.

Zeneiskola térítési díjai

A testület elé került 2004/2005. évi tanév zeneiskolai térítési díjakról szóló rendelet-tervezet. Ebbõl kitűnik, hogy az idei évben a finanszírozás mértéke 21 millió 607 ezer forint. A költségvetési évben 124 zeneiskolai növendék egy fõre vetített fenntartói költsége 174 ezer 250 forint.
Az idei évben így alakulnak a térítési díjak: 18 éven aluli tanulók esetében:
éves díj   féléves díj
- jeles rendű (4,5-5,0)     10.000 Ft    5.000 Ft
- jó rendű (3,5^,0)         10.600 Ft    5.300 Ft
- közepes rendű (2,5-3,0) 11.200 Ft    5.600 Ft
- elégséges rendű (2,0-) 11.800 Ft    5.900 Ft
A kiselõképzõ (zeneóvoda) növendékeinek térítési díja a fenti táblázat jeles rendű díjának az 50%-a.
18-22 év közötti tanulók estében:
éves díj   féléves díj
- jeles rendű 28.000 Ft 14.000 Ft
- jó rendű 28.600 Ft 14.300 Ft
- közepes rendű 29.800 Ft 14.900 Ft
- elégséges rendű 29.800 Ft 14.900 Ft
22 éven felüli tanulók esetében:
éves díj féléves díj
- jeles rendű                 36.000 Ft 18.000 Ft
-jó rendű                     36.600 Ft 18.300 Ft
- közepes rendű 37.200 Ft 18.600 Ft
- elégséges rendű 37.800 Ft 18.900 Ft

Felügyelõ bizottságok beszámolói

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba a képviselõ-testület által delegált felügyelõ bizottsági tagok adtak tájékoztatót az elmúlt évben végzett munkájukról. Így Varga Andrásné a Régióhõ Kft.-ben végzett munkáról és a szerzett tapasztalatokról írásbeli beszámolójában arról tájékoztatott, hogy a társaság a gázáremelés miatti távhõ-tarifa emelése ellen Vasvár véleményeltérést jelentett be. Az írásbeli beszámoló szólt a Vaso Triász Kft. helyzetérõl is, amelynek veszteséges működése aggasztja a másik két Régióhõ Kft. tulajdonostársat, akiknek a nem nyereséges gazdálkodás szintén vagyonvesztést okoz.
Rásó Miklós a Vasivíz Rt. Felügyelõ Bizottságának tagja. Az elmúlt évi munkájáról adott tájékoztatóból kitűnik, hogy a díjképzés és privatizációs elképzelések ellen többször vétót jelentett be a település és a térségben élõk érdekében.
Németh Zsolt polgármester úgy vélte, Rásó úr hatékonyan képviseli Vasvár érdekeit, s érdeklõdött, napirenden van-e a társaság privatizációja, ami Vasvárnak nem érdeke, ugyanis - miként az ÉGÁZ-privatizáció is mutatta, a privatizációtól még nem lett jobb a szolgáltatás minõsége, csupán a díjak emelkedtek. Ugyanis a fejlesztési hiteleket oly módon törlesztik az új tulajdonosok, hogy azt átterhelik a fogyasztóra, ami díjemelést eredményez. A beruházást követõen ezt történt Körmenden is. s valószínű, hogy a helyi fõmérnökség is áldozatául esne egy ilyen privatizációnak. Viszont kiemelte hozzászólásában, hogy az iparterület vízbõvítési beruházásába az rt. 1/3 arányban beszállt.
Rásó Miklós válaszában elmondta, hogy az rt.-nél információi szerint a privatizáció most nincs napirenden, bár a vagyonfelmérést és az arról készült jelentést külsõ értékelõk elvégezték. A privatizáció ügyét tudomása szerint azért vették le a napirendrõl, mert bizonyos megyei rendszerek apportálásával a tulajdoni hányad jelentõsen átalakult volna a megye javára, s ezzel Szombathely többségi tulajdoni hányadosból kisebbségi tulajdonossá vált volna, ami egyet jelent érdekérvényesítõ szerepének elvesztésével. Ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy bár az önkormányzat 2003-ban döntött a kismákfai rendszer apportálásáról, ez mind a mai napig nem történt meg, amit megyei szinten a rendezetlen tulajdonviszonyok is gátoltak. Ráadásul a privatizációt követõen a földterület után tulajdonszerzési illetéket is kellene fizetni, ugyanis: ha közművet viszünk be egy gazdasági társaságba, akkor a korlátozottan forgalomképes vagyon forgalomképessé válik, az illetékfizetés pedig jelentõs kiadási többletet okozna a gazdasági társaságnak.
Zágorhidi Czigány Csaba tanácsnok elmondta, hogy jó lenne, ha megtörténne az apportálása a vagyonnak, mert ezzel megszűnne a társasággal szemben Vasvár függõségi viszonya.
A Vasi Triász felügyelõ bizottságában Varga Zoltán képviseli Vasvár érdekeit. A gazdasági társaságot azért hozták létre, hogy a Vasvár V-1 termálkút vizét az eddigi fogyasztók, továbbá a városi távhõhálózat részére hasznosítsák. E társaságban a Régióhõ Kft 6 millió forint, a Szentkút Kft. 12,76 millió forint, Vasvár Város Önkormányzata pedig 6,24 millió forint értékű tulajdonrésszel rendelkezik.
Tájékoztatójában Varga Zoltán kiemelte, hogy az elmúlt évben a társaság beruházást nem hajtott végre, mérleg szerinti eredménye pedig romlott. Vesztesége 1,679 millió forint, ami az elõzõ évihez képest 121 ezer forinttal több. A tõkepótlás pedig 1,659 millió forint volt 2003-ban.
Zágorhidi Czigány Csaba tanácsnok, a gazdasági bizottság elnöke leszögezte: Bár ez a legkisebb gazdasági társaság, de a legnagyobb zavarokkal működik, s ez okozza a legtöbb fejtörést is. S a működésben a Szentkút Kft. igen rossz pont. Tóth Balász képviselõ javasolta, hogy külsõ könyvvizsgáló felkérésével készüljön egy átfogó jelentés, s tekintsék végre át ezt a zűrzavart, amely e kft. működését évek óta jellemzi.
Németh Zsolt polgármester tájékoztató hozzászólásában elmondta, hogy a Vasi Triász kiveszi a melegvizet, amit azután elszállít a Régióhõnek és a Szentkútnak. A Régióhõ pedig olyan áron veszi azt meg, ami számára megéri. Hogy milyen hõenergiát (gázt vagy termálvizet) használnak e folyamatban a távhõs lakások fogyasztói, független kell, hogy legyen számukra. A kinyerõnek vízkészlet-járadékot és bányajáradékot is kell fizetnie.
A Szentkút Kft. is a Vasi Triásztól veszi a vizet, amiért mint felhasználó fogyasztó vagy késve fizet, vagy egyáltalán nem akar fizetni. Így a Vasi Triász legnagyobb hiány termelõje épp a többségi tulajdonos Szentkút Kft. Ezt a helyzetet rendezni kell annak érdekében, hogy átláthatóvá váljon a gazdasági társaság. A Vasi Triász árképzése viszont korrekt.
A képviselõ-testület a beszámolókat elfogadta, s úgy ítélte meg, hogy a felügyelõ bizottsági tagok az önkormányzat érdekeit jól képviselték a gazdasági társaságokban.

Támogató szolgálat, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás

Vasváron a Hegyháti Jóléti Szolgálat alapítvány látja el a fenti feladatokat. A szociális bizottság is tárgyalta a szakmai munkájukról készített írásbeli tájékoztatójukat. Fabók Tibor a szociális bizottság elnöke elmondta, hogy az alapítvány munkáját igen hasznosnak ítélik meg, s nagyon sok erkölcsi elismerést kaptak a város polgáraitól, amit ezúton is tolmácsol Rózsás Miklós ügyvezetõnek. Egyben jelezte, hogy e feladatok ellátását a régióban elsõként - mondhatni modell értékűen - épp a vasvári alapítvány oldotta meg. Idõben léptek, jól pályáznak, s olyan feladatkört látnak el, amelyre egyre nagyobb szükség van, s amelyet ha a városnak önkormányzati intézményként kellene megoldani, jelentõsen terhelné annak büdzséjét.
Rózsás Miklós megköszönte az elismerõ szavakat, de mint mondta, az elsõsorban kolléganõit, Borbás Imréné Zitát és Volf Mária Magdolnát illeti, akik e szakterületeket viszik. Mint mondta, valóban, Dunántúlon elsõként õk vállalkoztak arra, hogy állami normatívából, pályázati forrásból lássák el ezt a szakterületet. Az ügyvezetõ egyben tájékoztatta a testületet arról a nyertes pályázatról is, amely Vasváron a fogyatékkal élõk nappali ellátását oldja meg, s ebben az új intézményben terápiás részt is működtetnek. Ez a szakterület plusz támogatást nem igényel majd az önkormányzattól. Egyben köszöni a városnak, hogy a pályázathoz szükséges tulajdonrészt gyorsan és szakszerűen biztosította az alapítványnak.
A beruházáshoz várhatóan februárban választják ki a közbeszerzési pályázatból a kivitelezõt amely lagalább plusz 6 fõ felvételét igényelné tõlük, ám ezt saját pénzügyi keretbõl nem tudják megoldani. Ezt a feladatbõvülést vélhetõen az Orpheusz-programból lehet biztosítani. Tóth Balázs képviselõ és Sejber Mihály képviselõ is az elismerés hangján szólt az alapítvány munkájáról. Köszönjük mind a 31 munkatársnak áldozatos munkájukat - mondták, majd a testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

A Földhivatal elõtti térnek nevet kell adni, mivel az intézmény bélyegzõjén számmal ellátott pontos utca vagy tér megjelölést kell alkalmazni. A testület kétféle nevet javasolt: Fõszolgabíró tér, Ötvenhatosok tere. Végül a testület úgy határozott, hogy a Földhivatal címe Vasvár, Fõszolgabíró tér 2. szám lesz.

-bodorkós-


Vasvári Újság
XIV. ÉVFOLYAM  10. SZÁM