Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem


Kedvezményezett neve: Vasvár Város Önkormányzata

A projekt címe: "Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem"

A szerződött támogatás összege: 150 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban),100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP- 2.1.3.-15-VS1-2016-00002.

A projekt átfogó célja:
Vasvár Városban a Csokonai, Járdányi professzor, Hármashegy III. és Szentmihályfalvi-Budai Nagy Antal utcákban a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése.

Specifikus célok: 
Önkormányzati és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Csokonai, Járdányi professzor, Hármashegy III. és Szentmihályfalvi-Budai Nagy Antal utcákban.
A projekt területén megvalósult értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól.
Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől.

Fejlesztés indokoltsága:
Vasvár Város Önkormányzata, mint Engedélyes megbízott egy tervező céget Vasvár város csapadékvíz elvezető hálózata vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítésével. Tervező cég szakmai javaslatára jelen pályázatba azon utcák vízelvezetése került be, melyeknél a problémák megoldása a legsürgetőbb, valamint a fejlesztendő iparterületet látják el.
A tervezési terület által érintett utcákban kiépített felszíni vízelvezető hálózatok üzemelnek, melyek nyílt, földmedrű árokhálózatból és zárt csapadékcsatornákból épülnek fel. 
A felszínen keletkező csapadékvizek végső befogadója a Járdányi - Csokonai - Szentmihályfalvi és Budai utcák vonatkozásában a Szentkúti (Csipkés) patak, a Hármashegy III. utca esetében pedig a Sajtos árok közbeiktatásával a Csörnöc-Herpenyő vízfolyás. 
A tervezési terület a Járdányi professzor utca alsó szakaszát is érinti. Az utca keleti oldalán kiépített zárt csapadékcsatorna vezeti le a belváros nagy részéről a csapadékvizeket. A 74. és 8. számú főút torkolatában található üzemanyagtöltő állomás építése során a zárt csapadékcsatornát befogadó nyílt árok szakasz szelvénye leszűkült, így a korlátozott lefolyási viszonyok miatt az elmúlt évek során a földmedrű árok folyamatosan feltöltődött. Ebből következően a zárt csapadékcsatornán érkező nagy vizeket már nem képes elvezetni és a csatornán visszaduzzasztást idéz elő. A visszaduzzasztás miatt a csatorna víznyelő fedlapjain kiömlő víz, káros elöntéseket okoz a mélyebben fekvő szakiskola és üzemi területeken. 
Szentmihályfalvi és Budai utcák vonatkozásában a meglévő Ø60 b csapadékcsatorna a Petőfi Sándor és Béke utcák területén keletkező csapadékvizeket szállítja. Az Önkormányzat a közelmúltban kamerás vizsgálatnak vetette alá a város meglévő gravitációs csapadékvíz elvezető hálózatát. A vizsgálat videofelvételei alapján a Szentmihályfalvi és Budai utcák területén húzódó csapadékcsatorna állaga nagyon leromlott. Az Önkormányzat elképzelése alapján a Város teljes területén szakaszosan kiépítené/felújítaná a csapadékvíz elvezető csatornákat és a rácsatlakozó, jelenleg földmedrű árkokat mederburkolattal látná el. A homokos altalaj miatti medererózió megszüntetése érdekében leburkolt árkok nagyobb mennyiségű csapadékvizet szállítanak, így a Petőfi utca esetében is számítani lehet majd a nagyobb vízmennyiségekre. Ezen megnövekedett vízmennyiségek levezetése a befogadó vízfolyásba csak úgy biztosítható, hogy az alsó szakaszokat alkalmassá tesszük a vizek elvezetésére. A meglévő csapadékcsatorna jelen állapotában nem alkalmas ezen feladat megoldására, így átépítése elengedhetetlen a fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében.
A Csokonai utcában a meglévő csapadékvíz elvezető árkok burkolatlan földárkok. Az árkok medre és a kapubejárók átereszei helyenként nagymértékben feltöltődtek, melyeket a várostól délre eső külterületről nagy mennyiségű csapadékvíz is terhelhet. Ugyancsak az utcai árokhálózat hivatott levezetni az utca keleti végében található iparterület csapadékvizeit is. A zárt csatornahálózat által szállított csapadékvizek az utca felső szakaszán jelenleg csak a terepre kerülnek kivezetésre, majd a valamikori "horhos" nyomvonalán azon le és a burkolaton átfolyva kerülnek a meglévő árokhálózatba. 
A Hármashegy III. utcában szintén csak földmedrű, egy oldali árok képezi a csapadékvíz elvezető hálózatot, mely az utca nyugati oldalán épült ki. Az árokmeder, a homokos altalaj és a terep nagy eséséből következően folyamatosan kimosódik, így a kapubejárók csőátereszeinek egy része is eltömődik, ennek következtében az árok folyamatos karbantartást igényel.

Tervezett létesítmények:

CS-1-0-0 jelű csatorna:
A CS-1-0-0 jelű csatorna a Járdányi professzor utca keleti oldali meglévő Ø50 b, majd a 74. számú közút alatti átvezetését követően a déli oldali meglévő Ø60 b csapadékcsatorna átépítésével a belváros jelentős területének csapadékvizeit gyűjti össze és vezeti le a Szentkúti patakba. A csatorna alsó szakasza a Szentkúti patak és a 74. sz. főút között a Fürdő bekötőútjának területén épül. Kiépítése során a meglévő víznyelőaknák bekötővezetékei és a parkoló területén keletkező csapadékvizeket szállító bekötőcsatorna is átépítésre kerül. A meglévő víznyelőaknák bekötése D200 KG-PVC, míg a mellékcsatorna átépítése D400 KG-PVC csatornacsövekkel történik. A csatorna 74. sz. főút padkájában átépítendő 3. számú aknájába csatlakozik a meglévő Ø60 b csapadékcsatorna. A csatlakozóaknát követően a csatorna keresztezi a 74. számú főút burkolatát, majd a keleti oldali padkában halad tovább a 9. számú csomópontjába tervezett végaknájáig. A burkolat alatti szakaszán a meglévő víz és középnyomású gázvezeték, valamint nagyfeszültségű földkábel kiváltását a kivitelezés előtt az üzemeltetők bevonásával el kell végezni. 

CS-2-0-0 jelű csatorna:
A CS-2-0-0 jelű csatorna a Szentmihályfalvi utca keleti oldali meglévő Ø60 b, majd a 74. számú közút alatti átvezetését követően a Budai N. A. utca északi, majd déli oldali meglévő Ø60 b csapadékcsatorna átépítésével a csatornának helyet adó utcákat kivéve a Petőfi Sándor és Béke utca csapadékvizeit gyűjti össze és vezeti le a Szentkúti patakba. A csatorna alsó szakasza a Szentkúti patak és a 74. sz. főút között a Budai N. A. utca területén épül. Kiépítése során az utca torkolatában meglévő víznyelőakna bekötővezetéke is átépítésre kerül. A meglévő víznyelőakna bekötése D200 KG-PVC csatornacsövekkel történik. A csatorna a Budai N. A. utcai szakaszát követően keresztezi a 74. számú főút burkolatát, majd a Szentmihályfalvi utca keleti oldali padkájában halad tovább a 22. számú csomópontjába, a Petőfi Sándor utcai torkolatba tervezett végaknájáig. A burkolat alatti szakaszán a meglévő víz és középnyomású gázvezetékek kiváltását a kivitelezés előtt az üzemeltetők bevonásával el kell végezni. A Szentmihályfalvi utca területén a meglévő csapadékcsatorna bekötések az első ellenőrző aknáig átépítésre kerülnek, míg az ereszlefolyók új bekötővezetékkel rákötésre kerülnek az új csatornára. 

Á-Csok-1 jelű nyílt árok:
Az Á-Csok-1 jelű nyílt árok a Csokonai utcai kertek alatt húzódó Csipkés patak meglévő betorkolásától indul. A betorkolást követően az árok a magáningatlanok között húzódó 1130 önálló helyrajzi számú ingatlanon haladva éri el az utca területét. A Csokonai utcában az utca déli oldalán halad a meglévő árok és kapubejárók átépítésével. Elérve az utca zsákutcai betorkolását egy tervezett csőáteresszel keresztezi az útburkolatot és a terep mélyvonalán a meglévő "horhos" területén halad a végszelvényéig. A végszelvényébe csatlakozik az iparterület csapadékvizeit szállító meglévő csapadékcsatorna, melynek kivezetése a terepen jelen állapotában feltáratlan, a csapadékvizek a terep alól buzgárszerűen törnek fel és terülnek el a terepen. 
A tervezett nyílt árok 0,6 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék II/60/70 típusú, előre gyártott árokelem burkolással került kialakításra. A mederburkolat az Á-Csok-1-1 jelű árok becsatlakozása feletti szakaszon a nagy lejtés miatt energiatörő foggal kerül kialakításra. A TA 60/100 beton csövekből épülő zárt csőátereszeinek nyílt árokba való be és kicsatlakozását a csőnek megfelelő méretű TFE 60 L típusú előre gyártott homlokfalakkal terveztük. A kapubejárók alatti átvezetések 60x60x100x15 méretű keretelemekből épülnek, a lezárásaik monolit beton homlokfalakkal történhetnek.

CS-NA-1 jelű csatorna:
Az Á-Csok-1 nyílt árok 0+161,6 m szelvényébe csatlakozik a Németh Antal utcai csapadékvizeket szállító CS-NA-1 jelű csapadékcsatorna, mellyel a meglévő betoncsatorna kerül átépítésre. A csatorna nyílt árokba történő becsatlakozásába Ø50 méretű tömbös csővég építendő. A csatorna végpontjában található monolit beton víznyelőakna átépítésre kerül Ø80 cm belméretű előregyártott elemekből álló beton tisztítóaknára. 

Á-Csok-1-1 jelű nyílt árok:
Az Á-Csok-1-1 jelű nyílt árok az Á-Csok-1 jelű nyílt ároktól indul. A becsatlakozást követően a végszelvényéig az utca déli oldalán a meglévő árok nyomvonalvezetését követve, nyílt árokként került megtervezésre a meglévő árok és kapubejárók átépítésével. 
A tervezett nyílt árok 0,6 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék II/60/70 típusú, előre gyártott árokelem burkolással került kialakításra. 

Á-HármH-III jelű nyílt árok:
Az Á-HármIII-1 jelű nyílt árok a Hármashegy III. utca jellemzően a nyugati oldali útárkaként került megtervezésre a meglévő árok és kapubejárók átépítésével. A nyílt árok az utca északi végén a meglévő Ø60 méretű beton csőáteresztől indul, majd egy rövid szakaszon a keleti oldalon, majd egy meglévő, átépítendő csőáteresszel keresztezve a burkolatot az utca nyugati oldalán halad a végszelvényéig. A végszelvényébe csatlakozik a Petőfi utca alatt húzódó kerethíd.A tervezett nyílt árok 0,4 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék a 0+000 - 0+624,8 m szelvények között TB 40/70/50 típusú, míg a 0+624,8 - 0+626,4 m

Építési munkálatok készültsége-HELYZETJELENTÉS

A csapadékvíz elvezetésének építési munkálatai minden érintett helyszínen a megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott ütemezésnek megfelelően haladnak.

A tavasz folyamán a kivitelezés nagy ütemben zajlik, mivel a vállalkozási szerződéskötés időpontja a téli időszakra esett ezért ezen időszak alatt inkább az előkészítő munkák folytak.

A Csokonai és a Hármashegy III. utcában a nyílt vízelvezető árok mederelemmel történő kiépítése, a Járdányi professzor utcában a meglévő csapadékvíz-hálózat átépítése, felújítása, a Szentmihályfalvi-Budai Nagy Antal utcákban a csapadékvíz-hálózat átépítése folyik.

A kivitelezési munka az átmenő autós forgalmat nem zavarja, a lakosság részéről megértés és türelem mutatkozik, elfogadták a munkával járó esetleges kellemetlenségeket.


Szentmihályfalvi u.


Csokonai utca


Hármashegy III. utca


Budai Nagy Antal utca

  Az idei nyár viszontagságos- szeszélyes időjárása a lehető legjobb próba volt a felújított-átépített csapadékvíz elvezetési rendszer számára. Az újonnan kialakított hálózat hiányosságai ezen időszak alatt jelentkeztek, melyet a kivitelező a megrendelővel közösen igyekezett a lehető legoptimálisabban megoldani.


Program
2019. január 16. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Időjárás
13 órakor Vasváron
8.0
42 %
páratartalom
Szél:
2.0 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)