Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem


Kedvezményezett neve: Vasvár Város Önkormányzata

A projekt címe: "Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem"

A szerződött támogatás összege: 150 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban),100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.

A projekt azonosító száma: TOP- 2.1.3.-15-VS1-2016-00002.

A projekt átfogó célja:
Vasvár Városban a Csokonai, Járdányi professzor, Hármashegy III. és Szentmihályfalvi-Budai Nagy Antal utcákban a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése.

Specifikus célok: 
Önkormányzati és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Csokonai, Járdányi professzor, Hármashegy III. és Szentmihályfalvi-Budai Nagy Antal utcákban.
A projekt területén megvalósult értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól.
Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől.

Fejlesztés indokoltsága:
Vasvár Város Önkormányzata, mint Engedélyes megbízott egy tervező céget Vasvár város csapadékvíz elvezető hálózata vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítésével. Tervező cég szakmai javaslatára jelen pályázatba azon utcák vízelvezetése került be, melyeknél a problémák megoldása a legsürgetőbb, valamint a fejlesztendő iparterületet látják el.
A tervezési terület által érintett utcákban kiépített felszíni vízelvezető hálózatok üzemelnek, melyek nyílt, földmedrű árokhálózatból és zárt csapadékcsatornákból épülnek fel. 
A felszínen keletkező csapadékvizek végső befogadója a Járdányi - Csokonai - Szentmihályfalvi és Budai utcák vonatkozásában a Szentkúti (Csipkés) patak, a Hármashegy III. utca esetében pedig a Sajtos árok közbeiktatásával a Csörnöc-Herpenyő vízfolyás. 
A tervezési terület a Járdányi professzor utca alsó szakaszát is érinti. Az utca keleti oldalán kiépített zárt csapadékcsatorna vezeti le a belváros nagy részéről a csapadékvizeket. A 74. és 8. számú főút torkolatában található üzemanyagtöltő állomás építése során a zárt csapadékcsatornát befogadó nyílt árok szakasz szelvénye leszűkült, így a korlátozott lefolyási viszonyok miatt az elmúlt évek során a földmedrű árok folyamatosan feltöltődött. Ebből következően a zárt csapadékcsatornán érkező nagy vizeket már nem képes elvezetni és a csatornán visszaduzzasztást idéz elő. A visszaduzzasztás miatt a csatorna víznyelő fedlapjain kiömlő víz, káros elöntéseket okoz a mélyebben fekvő szakiskola és üzemi területeken. 
Szentmihályfalvi és Budai utcák vonatkozásában a meglévő Ø60 b csapadékcsatorna a Petőfi Sándor és Béke utcák területén keletkező csapadékvizeket szállítja. Az Önkormányzat a közelmúltban kamerás vizsgálatnak vetette alá a város meglévő gravitációs csapadékvíz elvezető hálózatát. A vizsgálat videofelvételei alapján a Szentmihályfalvi és Budai utcák területén húzódó csapadékcsatorna állaga nagyon leromlott. Az Önkormányzat elképzelése alapján a Város teljes területén szakaszosan kiépítené/felújítaná a csapadékvíz elvezető csatornákat és a rácsatlakozó, jelenleg földmedrű árkokat mederburkolattal látná el. A homokos altalaj miatti medererózió megszüntetése érdekében leburkolt árkok nagyobb mennyiségű csapadékvizet szállítanak, így a Petőfi utca esetében is számítani lehet majd a nagyobb vízmennyiségekre. Ezen megnövekedett vízmennyiségek levezetése a befogadó vízfolyásba csak úgy biztosítható, hogy az alsó szakaszokat alkalmassá tesszük a vizek elvezetésére. A meglévő csapadékcsatorna jelen állapotában nem alkalmas ezen feladat megoldására, így átépítése elengedhetetlen a fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében.
A Csokonai utcában a meglévő csapadékvíz elvezető árkok burkolatlan földárkok. Az árkok medre és a kapubejárók átereszei helyenként nagymértékben feltöltődtek, melyeket a várostól délre eső külterületről nagy mennyiségű csapadékvíz is terhelhet. Ugyancsak az utcai árokhálózat hivatott levezetni az utca keleti végében található iparterület csapadékvizeit is. A zárt csatornahálózat által szállított csapadékvizek az utca felső szakaszán jelenleg csak a terepre kerülnek kivezetésre, majd a valamikori "horhos" nyomvonalán azon le és a burkolaton átfolyva kerülnek a meglévő árokhálózatba. 
A Hármashegy III. utcában szintén csak földmedrű, egy oldali árok képezi a csapadékvíz elvezető hálózatot, mely az utca nyugati oldalán épült ki. Az árokmeder, a homokos altalaj és a terep nagy eséséből következően folyamatosan kimosódik, így a kapubejárók csőátereszeinek egy része is eltömődik, ennek következtében az árok folyamatos karbantartást igényel.

Tervezett létesítmények:

CS-1-0-0 jelű csatorna:
A CS-1-0-0 jelű csatorna a Járdányi professzor utca keleti oldali meglévő Ø50 b, majd a 74. számú közút alatti átvezetését követően a déli oldali meglévő Ø60 b csapadékcsatorna átépítésével a belváros jelentős területének csapadékvizeit gyűjti össze és vezeti le a Szentkúti patakba. A csatorna alsó szakasza a Szentkúti patak és a 74. sz. főút között a Fürdő bekötőútjának területén épül. Kiépítése során a meglévő víznyelőaknák bekötővezetékei és a parkoló területén keletkező csapadékvizeket szállító bekötőcsatorna is átépítésre kerül. A meglévő víznyelőaknák bekötése D200 KG-PVC, míg a mellékcsatorna átépítése D400 KG-PVC csatornacsövekkel történik. A csatorna 74. sz. főút padkájában átépítendő 3. számú aknájába csatlakozik a meglévő Ø60 b csapadékcsatorna. A csatlakozóaknát követően a csatorna keresztezi a 74. számú főút burkolatát, majd a keleti oldali padkában halad tovább a 9. számú csomópontjába tervezett végaknájáig. A burkolat alatti szakaszán a meglévő víz és középnyomású gázvezeték, valamint nagyfeszültségű földkábel kiváltását a kivitelezés előtt az üzemeltetők bevonásával el kell végezni. 

CS-2-0-0 jelű csatorna:
A CS-2-0-0 jelű csatorna a Szentmihályfalvi utca keleti oldali meglévő Ø60 b, majd a 74. számú közút alatti átvezetését követően a Budai N. A. utca északi, majd déli oldali meglévő Ø60 b csapadékcsatorna átépítésével a csatornának helyet adó utcákat kivéve a Petőfi Sándor és Béke utca csapadékvizeit gyűjti össze és vezeti le a Szentkúti patakba. A csatorna alsó szakasza a Szentkúti patak és a 74. sz. főút között a Budai N. A. utca területén épül. Kiépítése során az utca torkolatában meglévő víznyelőakna bekötővezetéke is átépítésre kerül. A meglévő víznyelőakna bekötése D200 KG-PVC csatornacsövekkel történik. A csatorna a Budai N. A. utcai szakaszát követően keresztezi a 74. számú főút burkolatát, majd a Szentmihályfalvi utca keleti oldali padkájában halad tovább a 22. számú csomópontjába, a Petőfi Sándor utcai torkolatba tervezett végaknájáig. A burkolat alatti szakaszán a meglévő víz és középnyomású gázvezetékek kiváltását a kivitelezés előtt az üzemeltetők bevonásával el kell végezni. A Szentmihályfalvi utca területén a meglévő csapadékcsatorna bekötések az első ellenőrző aknáig átépítésre kerülnek, míg az ereszlefolyók új bekötővezetékkel rákötésre kerülnek az új csatornára. 

Á-Csok-1 jelű nyílt árok:
Az Á-Csok-1 jelű nyílt árok a Csokonai utcai kertek alatt húzódó Csipkés patak meglévő betorkolásától indul. A betorkolást követően az árok a magáningatlanok között húzódó 1130 önálló helyrajzi számú ingatlanon haladva éri el az utca területét. A Csokonai utcában az utca déli oldalán halad a meglévő árok és kapubejárók átépítésével. Elérve az utca zsákutcai betorkolását egy tervezett csőáteresszel keresztezi az útburkolatot és a terep mélyvonalán a meglévő "horhos" területén halad a végszelvényéig. A végszelvényébe csatlakozik az iparterület csapadékvizeit szállító meglévő csapadékcsatorna, melynek kivezetése a terepen jelen állapotában feltáratlan, a csapadékvizek a terep alól buzgárszerűen törnek fel és terülnek el a terepen. 
A tervezett nyílt árok 0,6 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék II/60/70 típusú, előre gyártott árokelem burkolással került kialakításra. A mederburkolat az Á-Csok-1-1 jelű árok becsatlakozása feletti szakaszon a nagy lejtés miatt energiatörő foggal kerül kialakításra. A TA 60/100 beton csövekből épülő zárt csőátereszeinek nyílt árokba való be és kicsatlakozását a csőnek megfelelő méretű TFE 60 L típusú előre gyártott homlokfalakkal terveztük. A kapubejárók alatti átvezetések 60x60x100x15 méretű keretelemekből épülnek, a lezárásaik monolit beton homlokfalakkal történhetnek.

CS-NA-1 jelű csatorna:
Az Á-Csok-1 nyílt árok 0+161,6 m szelvényébe csatlakozik a Németh Antal utcai csapadékvizeket szállító CS-NA-1 jelű csapadékcsatorna, mellyel a meglévő betoncsatorna kerül átépítésre. A csatorna nyílt árokba történő becsatlakozásába Ø50 méretű tömbös csővég építendő. A csatorna végpontjában található monolit beton víznyelőakna átépítésre kerül Ø80 cm belméretű előregyártott elemekből álló beton tisztítóaknára. 

Á-Csok-1-1 jelű nyílt árok:
Az Á-Csok-1-1 jelű nyílt árok az Á-Csok-1 jelű nyílt ároktól indul. A becsatlakozást követően a végszelvényéig az utca déli oldalán a meglévő árok nyomvonalvezetését követve, nyílt árokként került megtervezésre a meglévő árok és kapubejárók átépítésével. 
A tervezett nyílt árok 0,6 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék II/60/70 típusú, előre gyártott árokelem burkolással került kialakításra. 

Á-HármH-III jelű nyílt árok:
Az Á-HármIII-1 jelű nyílt árok a Hármashegy III. utca jellemzően a nyugati oldali útárkaként került megtervezésre a meglévő árok és kapubejárók átépítésével. A nyílt árok az utca északi végén a meglévő Ø60 méretű beton csőáteresztől indul, majd egy rövid szakaszon a keleti oldalon, majd egy meglévő, átépítendő csőáteresszel keresztezve a burkolatot az utca nyugati oldalán halad a végszelvényéig. A végszelvényébe csatlakozik a Petőfi utca alatt húzódó kerethíd.A tervezett nyílt árok 0,4 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék a 0+000 - 0+624,8 m szelvények között TB 40/70/50 típusú, míg a 0+624,8 - 0+626,4 m

Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem

25 %-os készültségi fok

2017 december 12. és 2018. április 30. közötti időszakban történt kivitelezést tartalmazza.


A Járdányi professzor utcában 209,50 fm zárt csatorna felújítására, építésére, bővítésére kerül sor.
Ebből az adott időszakban megépült egy szelvényen 63 fm csatorna 3 db aknával, víznyelő bekötésekkel. További egy szelvényen 13,1 fm csatorna épült.A Csokonai utcában meglévő vízelvezető árkok és kapubejárók átépítésére kerül sor.

Á-Csok-1 jelű árok teljes tervezett hossza 380,1 fm, nyílt árok.
A tervezett nyílt árkok 0,6 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék II/60/70 típusú, előre gyártott árokelem burkolással kerülnek kialakításra. A kapubejárók alatti átvezetések 60x60x100x15 méretű keretelemekből, a csőátereszek TA 60/100 beton csövekből épülnek.
 
Ebből az adott időszakban megépült: 88,00 fm nyílt árok, 9 db kapubejáró áteresz, 2 db csőáteresz.
 
Á-Csok-1-1 jelű árok teljes tervezett hossza 133,2 fm, nyílt árok.
A tervezett nyílt árok 0,6 m fenékszélességgel, 1:1 rézsűhajlással, az árokfenék II/60/70 típusú, előre gyártott árokelem burkolással kerül kialakításra. A kapubejárók alatti átvezetések TA 60/100 beton csövekből épülnek. TA 60/100 beton csövekből épülnek a csőátereszek.
 
Ebben az adott időszakban megépült: 49,0 fm nyílt árok, 4 db kapubejáró áteresz.
 
CS-NA-1 jelű csatorna tervezett hossza 9,5 fm, zárt csatorna.
A meglévő betoncsatorna és a végpontjában található monolit beton víznyelőakna kerül átépítésre. A beépítésre kerülő csatornacső anyaga TO TA 50/200 L/I betoncső. TO TA 50/200 betoncső. A beton tisztítóakna Ø80 cm belméretű előregyártott elemekből áll.
 
Ebben az időszakban a csatorna teljes hosszában 1 db víznyelő aknával átépítésre került.A Hármashegy III. utcában 626,4 fm nyílt árok és kapubejárók átépítésére kerül sor.

A tervezett nyílt árok 0,4 m fenékszélességgel, 1: 1 rézsűhajlással, az árokfenék 0+000-0+624,8 m szerelvények között TB 40/70/50 típusú, míg a 0+624,8-0+626,4 m szerelvények között I 40/40/40 2:1 rézsűvel ellátott előre gyártott árokelem burkolással kerül kialakításra. A kapubejárók alatti csőátereszek TA 50/100 beton csövekből épülnek.
Ebből az adott időszakban megépült 481 fm nyílt árok és 20 db kapubejáró.Szentmihályfalvi-Budai utcában csatorna átépítésére kerül sor.
CS-2-0-0 jelű csatorna teljes tervezett hossza 410,9 fm zárt csatorna.
 
Ebben az adott időszakban a 0+000-0+410,9 szelvény között D700 REHAU RAUVIA speciál SN8 PE cső megépült 390,0 fm csatorna, 11 db aknával.


Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem

50 %-os készültségi fok

2018. április 30 és 2018. június 30. közötti időszakban történt kivitelezést tartalmazza.

A Vasvár városban tervezett helyszíneken, a munkaterület átadás-átvételtől 2017.12.12.-től számított 6 hónap alatt a rendelkezésre álló helyszíneken a vállalkozó megfelelően teljesített.A Járdányi professzor utcában akna letétele és a csatornák összekötése megtörtént.
Az adott időszakban a csatorna 0+076,1-0+209,5 km szelvény közötti szakaszán 101 fm hosszban megtörtént a csatorna helyreállítása, átépítése, továbbá a 0+076,1 - 0+170,5 km szelvény között 93,5 fm padkafolyóka elem építése.A Csokonai utcában a közműkiváltások elkészíttetése, és az árkok továbbépítése folyik.
Az adott időszakban az Á-Csok-1 és Á-Csok-1-1 jelű ág még hiányzó szakaszának átépítése megtörtént.

 

A Hármashegy III. utcában helyreállítási munkák folynak.
Az adott időszakban az Á-Hárm H-III szakasz hiányzó 25,4 fm kiépítése megtörtént.

 

A Szentmihályfalvi-Budai utcában a tisztítóaknák építése folyik az ereszcsatorna bekötésekkel, az út alatti keresztezés kivételével az utcában teljes hosszban elkészült a vezetékszakasz kiépítése.


Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem

75 %-os készültségi fok

 2018. július 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban történt kivitelezést tartalmazza.
A kivitelező Vasvár városban a tervezett helyszíneken, a munkaterület átadás-átvételtől 2017.12.12.-től számított közel 9 hónap alatt a rendelkezésre álló helyszíneken a vállalkozó megfelelően teljesített.


A Járdányi professzor utcában az adott időszakban a csatorna 0+076,1-0+209,5 km szelvény közötti szakaszán 32,4 fm hosszban folytatódott a helyreállítás, átépítés.
 
A Szentmihályfalvi-Budai utcában az út alatti keresztezést állították helyre. Az út helyreállítási munkálatokat követően a végleges burkolathoz készül majd folyóka.
 
A Csokonai utcában út-és padka helyreállítási munkákat végeztek.
 
A Hármashegy III. utcában út-és padka helyreállítási munkák zajlottak.

 
Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem 

100 %-os készültségi fok 

2018. augusztus 31. és 2018. október 31. közötti időszakban történt kivitelezést tartalmazza.   Ezen időszakban a kivitelezés befejező munkái folynak, folyókaépítés, építési terület helyreállítása, műszakilag indokolt munkák elvégzése (pl.: betorkollás körüli meder betonozása a CS-1-0-0 jelű szakaszon, hullámcsillapító elem bevágás az Á-Csok-1 jelű szakaszon) és dokumentálás. A Csokonai utcában (Á-Csok-1 az Á-Csok-1-1, a CS-NA-1) a nyílt árok és átereszek teljes hosszon elkészültek, a padka helyreállítása megtörtént.A Hármashegy III. utcában az Á-HármH-III szakasz elkészült, a padka helyreállítása megtörtént. 

A Járdányi professzor utcában a  CS-1-0-0 szakaszon a csőfektetés és a folyóka teljes hosszában elkészült, a helyreállítandó-átépítendő csatorna a teljes szakaszon elkészült, a burkolatok helyreállítása megtörtént. A
folyókaépítés is kész.A Budai Nagy Antal utcában a CS-2-0-0 szakaszon, az 1-9. aknáig a teljes hosszban elkészült a csatorna és az úthelyreállítás.A Szentmihályfalvi utcában a csatornafektetés és az ereszcsatorna bekötések elkészültek a járda helyreállítással együtt. A folyókaépítés megtörtént.
 
A kivitelező 2018. szeptember 11.-vel e-naplóban történt készre jelentést tett. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. szeptember 28. nappal sikeresen lezárult. 

A mérföldkőhöz tartozó projekt 100 % készültséget a vállalkozó teljesítette.


Beszámoló a szemléletformáló programok keretében megvalósuló óvodai programról

FICÁNKOLÓ ÓVODA VASVÁR

Vasvár Város Önkormányzata a csapadékvíz elvezetés kapcsán a környezeti fenntarthatóság érdekében és a magánszemélyek tudásának elmélyítésére, szemléletformáló programokon keresztül tájékoztatta a lakosságot.

A célcsoport Vasvár teljes lakossága, ezen belül kiemelt célcsoport a 3-18 éves korosztály, mivel ez a korosztály az, aki a jövőt képviselve egy új szemléletmód mellett felnőve, pozitívan befolyásolhatja a jövőbeni környezetterhelés csökkentését.

A projekthez kapcsolódóan 2018. november 23-án a Ficánkoló Óvoda egyik csoportjában tartottunk foglalkozást a 3-7 éves korosztály részére. 
A programon megjelentek létszáma: 22 fő
Rövid beszámoló a rendezvényről:
A gyermekek Móra Ferenc: Világ vándora c. meséjét hallgathatták meg, melyben a csapadék képződését és útját mesés formában, ujjbábbal eljátszva ismerhették meg. Ezután a csapadék fajtáit játékos formában összegyűjtöttük.
Beszámoló a szemléletformáló programok keretében megvalósuló középiskolai programról


BÉRI BALOGH ÁDÁM SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA VASVÁR

Vasvár Város Önkormányzata a csapadékvíz elvezetés kapcsán a környezeti fenntarthatóság érdekében és a magánszemélyek tudásának elmélyítésére, szemléletformáló programokon keresztül tájékoztatta a lakosságot.

A célcsoport Vasvár teljes lakossága, ezen belül kiemelt célcsoport a 3-18 éves korosztály, mivel ez a korosztály az, aki a jövőt képviselve egy új szemléletmód mellett felnőve, pozitívan befolyásolhatja a jövőbeni környezetterhelés csökkentését.

A projekthez kapcsolódóan 2018. december 6-án a Béri Balogh Ádám Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóinak tartottunk foglalkozást a 14-18 éves korosztály részére. 
A programon megjelentek létszáma: 31 fő                                                                                                  
Rövid beszámoló a rendezvényről:
2018. december 6-án a Béri Balogh Ádám Szakgimnázium és Szakközépiskola két évfolyamának tanulói számára szerveztünk előadást a csapadékvíz és a szennyvíz elvezetésének témájában, mely előadás a környezettudatosságra is kitért. 
A tanulók életkori sajátosságának megfelelően az előadó, Elek Tibor, a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. munkatársa vetítettképes előadást tartott, és közben kérdéseket tett fel a tanulóknak. 
A tanulók a kérdésekre tapasztalataik alapján válaszoltak, illetve figyelmesen hallgatták az előadást, ahol a Vízmű feladatát is megismerhették, valamint a települések csatornázottságát, annak a lakosság életében való közvetlen hasznát is átláthatták. 

Beszámoló a szemléletformáló programok keretében megvalósuló általános iskolai programról 


KARDOS LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VASVÁR

Vasvár Város Önkormányzata a csapadékvíz elvezetés kapcsán a környezeti fenntarthatóság érdekében és a magánszemélyek tudásának elmélyítésére, szemléletformáló programokon keresztül tájékoztatta a lakosságot.
A célcsoport Vasvár teljes lakossága, ezen belül kiemelt célcsoport a 3-18 éves korosztály, mivel ez a korosztály az, aki a jövőt képviselve egy új szemléletmód mellett felnőve, pozitívan befolyásolhatja a jövőbeni környezetterhelés csökkentését.

A projekthez kapcsolódóan 2018. december 12-én a Kardos László Általános Iskolában tartottunk foglalkozást a 7-14 éves korosztály részére. 
A programon megjelentek létszáma: 45 fő

Rövid beszámoló a rendezvényről:
RAJZ- ÉS KÉZMŰVES PÁLYÁZAT:
A projekthez kapcsolódóan az általános iskolás korosztály számára 2018 novemberében rajzpályázatot hirdettünk, melynek témája a Szentkút és a Kígyókirály legendája volt. Rajz és egyéb kézműves technikában alkothattak a gyermekek. Nagyon sok pályamű érkezett, mely 2 agyagból készült alkotásból és 49 rajzolt műből állt. 
Minden alkotó gyermeket díjaztunk, a kiemelteket, összesen 10 művet ismeretterjesztő könyvvel, a többieket pedig édességgel.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ VETÉLKEDŐ:
2018. december 12-én a Kardos László Általános Iskola 4. évfolyamának tanulói számára tartottunk játékos ismeretterjesztő foglalkozást. Először a csapadékvíz elvezetés szükségességét és hasznosságát interaktív, beszélgetős formában gondoltuk át a gyermekekkel közösen, majd a vetélkedő következett.
Ez egy 7 feladatból álló sort jelentett, melyeket csapatokra osztva oldottak meg a gyermekek.
Ennek során a gyermekek a folyók és patakok vízgyűjtő területével ismerkedhettek meg, illetve Vasvár vizeinek nevét kellett felismerniük az összekevert betűkből.  A csapadék típusait kellett összegyűjteniük, a csapadék elvezetésének útját kellett ábrán végigkövetniük és ezzel kapcsolatban kérdésekre válaszolni. Csapadékvíz gyűjtését és hasznosítását ábrázoló képet raktak ki, majd Móra Ferenc: Világ vándora meséjének hallgatása után annak tartalmára visszautaló kérdéseket kaptak. Végül a vízzel kapcsolatban gyűjtötték össze az általuk ismert haszonvételeket.
A tanulók aktívan, a feladatokat ügyesen megoldva vetélkedtek. Ismereteik bővítésére törekedtünk az összeállított játékos feladatokkal.
A csapatok tagjait ügyességi játékkal díjaztuk.
BESZÁMOLÓ A LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL 

2018. december 12-én

Vasvár Város Önkormányzata lakossági fórumot szervezett a Kardos László Általános Iskolában december közepén.
 A fórumon részt vett Tóth Balázs polgármester, Varga Zoltán, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának vezetője, valamint Dancs Balázs építésvezető is, a kivitelező Szabadics Közmű-és Mélyépítő Zrt. képviselőjeként. 
A polgármester köszöntötte a lakossági fórum résztvevőit és bevezetőjében megjegyezte, egyre többször okoz gondot a csapadékvíz, mert nőnek a burkolt felületek, ahonnan gyorsan lefolyik a víz, ezért a szabályozás is abba az irányba megy, hogy a tulajdonosnak a saját területén kell megfognia a vizet.
Az önkormányzat saját beruházásainál, valamint az iparterületen zajló építkezéseknél is az engedélyeztetésnél és kivitelezésnél fontos szempont volt, hogy a beruházással nem terhelhetik tovább a városi rendszert, hanem saját területen kell megoldani a vízelvezetést.
A továbbiakban a polgármester röviden ismertette a projektet, majd a lakossági fórumon megjelent vasváriak kérdéseit a helyszínen megjelent szakemberek vitatták és válaszolták meg.
Program
2021. január 20. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)