Közbiztonság, pályázatok és rendelet-módosítások a tárgyalt pontok kötött

2011. április 06. 06:31:56  nyomtatási kép

A kisváros képviselő-testülete legutóbbi ülésén nyolc napirendet és a folyó ügyek tizenhat pontját tárgyalta. A legtöbb kérdést a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről készült beszámoló vetette fel, de a tárgyalt pontok között szerepelt a helyi civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása és a képviselő-testület megbízatásának idejére szóló szakmai program elfogadása is.

A jelenlévőket Kovács Tilda polgármesterasszony köszöntötte, majd a napirendek kibővítését kérte: így a Kneipp-projektben való részvételi szándék megerősítése mellett a villamosenergia beszerzésének kérdéséről is dönthettek a képviselők.  Elsőként a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót hallgathatták meg a résztvevők. Dr. Házi Béla rendőr alezredes, kapitányságvezető az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondta: a 2010-es esztendő mozgalmas, kihívásokkal teli év volt számukra, kitűzött céljaikat mégis sikeresen teljesítették. Sikerült a bűncselekmények számát - az előző évekhez hasonlóan - elfogadható szinten tartani, sőt, ha minimálisan is, de csökkenés volt tapasztalható. Míg a megyében a bűncselekmények száma éves átlagban 6-9 ezer között mozog, addig a helyi kapitányság területén ez a szám 540-re tehető, így a Vasváron és környékén elkövetett bűncselekmények a megyében elkövetett ismertté vált bűncselekményeknek 6,3 százalékát teszik ki. A beszámolóból kiderült az is, hogy hosszú évek óta a vagyon elleni bűncselekmények adják a legtöbb feladatot a kapitányság dolgozóinak. E területen a lopások és betöréses lopások a leginkább jellemzőek, tavaly 290 ilyen eset történt. A személy elleni és a közlekedési bűncselekmények száma egyaránt csökkent. A kapitányság területére nem jellemzőek a gazdasági bűncselekmények, tavaly mindössze kilenc ilyen esetet regisztráltak. Dr. Házi Béla hangsúlyozta: a személy elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik a zaklatás, amely annak ellenére, hogy nem régen került be a deliktumok közé, növekvő tendenciát mutat. Az elmúlt öt esztendő statisztikáit nézve ugyancsak emelkedik a visszaélés kábítószerrel jogsértések száma.

A lakosság kriminális érzékenységét érintő bűncselekmények felderítése eredményesen folyik a kapitányságon: tavaly a betöréses lopások csaknem 18, a lopások 22,8 százalékát, a rablások felét derítették fel, míg garázdasággal kapcsolatban az elkövetők 76,5 százalékát, a testi sértések elkövetőinek 92,3 százalékát, kábítószer elkövetőknek pedig 100 százalékát. A közterületi szolgálattal eltöltött óraszám is emelkedett az elmúlt évben.

Dr. Házi Béla elmondta: kapitányságuk dolgozói segítettek a természeti katasztrófák helyszínén, sikeresen biztosították a választásokat, s az év során több, jelentősebb tömeget vonzó rendezvényt is. E területen megköszönte a polgárőrség segítségét is. Majd szólt a bűn- és balesetmegelőző tevékenységükről, valamint az idei feladatokról, s a képviselők felmerült kérdésire is válaszolt. Kovács Tilda hozzászólásában megköszönte a kapitányság dolgozóinak munkáját, hozzátette: öröm számára, hogy folyamatos az együttműködésük, s bármely területen kéri is segítségüket az önkormányzat, rendelkezésre állnak, legyen szó akár a gyermeknapi propaganda-előadásról, avagy akár egy városi rendezvényhez igényelt segítségről. Ezt követően kiemelte a prevenció szerepét, fontosságát e területen. Mint mondta: a bűnelkövetés minden területén kiemelten fontos, elengedhetetlen a prevenció, s e területen is kiemelkedő munkát végeznek a helyi kapitányság munkatársai. Hozzátette: munkájuk minden területének megítélésében - legyen szó akár alapfeladatokról, akár önként vállalt feladatról - pozitív az önkormányzat álláspontja.

A testület programja 2010-2014, rendeletmódosítások

Ezt követően a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeleteiket módosították a képviselők, majd elfogadták a beszámolót a 2010-es évi gazdálkodásról. A beszámoló tárgyalásánál jelen voltak Kőhalminé Major Judit és dr. Mérei Sándor könyvvizsgálók, akik elvégezték a 2010. évi beszámoló felülvizsgálatát. Kőhalminé Major Judit elmondta: a beszámoló megbízható és valós képet mutat az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. A felülvizsgálat során meggyőződtek arról, hogy hibás állítást nem tartalmaz a beszámoló.

Majd a testület megbízatásának idejére szóló programjáról szavaztak a képviselők. Galambos István elmondta: a 2010-2014-es programtervezet kimeríti azt a lehetőséget, ami Vasvár városából, adottságaiból, környezetéből, emberállományából adódik. Ennél többet ebből a térségből, ebből a városból nem lehet kivenni. Az elmúlt évek is azt mutatják, amit meg lehetett oldani a fejlesztések, beruházások közül az elmúlt esztendőkben - az önkormányzat erejét is figyelembe véve - az meg is történt. Mint mondta, a bizottsági ülésen felvetődött a fürdő kérdése, s az ezzel kapcsolatos lehetőségek is. E kérdésre megoldást kell találni. Végül elfogadásra javasolta a testület négy éves programját.

Kovács Tilda polgármesterasszony a fürdő kérdésére reagálva elmondta, hogy a jelenlegi téli fürdőhasználati szokások, látogatottság alapján a létesítmény téli üzemeltetésének nincs meg a lehetősége. Hozzátette: bár a fürdő nem a város tulajdona, a nyári hónapokban történő üzemeltetéshez az önkormányzat minden támogatást megad. Ha a kihasználtság a téli hónapokban nagyobb lett volna, fel sem merül az üzemeltetés szüneteltetése. Végül a képviselők elfogadták a testület megbízatásának idejére szóló programját. Ezt követően a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó díjak inflációkövető, 4,9 százalékos emelését hagyták jóvá a képviselők. Az emelés április 1-jei hatállyal lép életbe. Majd a törvényi változásokat figyelembe véve a Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította a testület. A napirendek utolsó pontjaként az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei és Szombathelyi Városi Szervezete tevékenységéről tájékozódhattak a képviselők, a szervezettel együttműködési megállapodás megkötéséről határoztak.

Közbeszerzési tervek, pályázati támogatások

A folyó ügyek első pontjakét a belső ellenőri jelentést ítélte alaposnak, kidolgozottnak a testület, melyet el is fogadott. Ezt követően az időközben bekövetkezett, nem várt történéseknek, lehetőségeknek megfelelően kiegészítették a 2010. évi közbeszerzési tervet, s elfogadták az idei esztendő közbeszerzési tervét. Majd a fűtési költségosztó készülékek leolvasásához és kiértékeléséhez kapcsolódó felosztási szempontokról szóló előterjesztést hagyták jóvá a képviselők, s a törvényi változások figyelembe vételével módosították a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodást. A nem lakás célú helyiségek 2011. évi bérleti díjának inflációkövető, 4,9 százalékos emeléséről is döntöttek. Majd a Csörnöc Menti Mezőgazdasági Szövetkezet bérlő-kiválasztási jogáról és az ezzel összefüggő bérbeadásról szól előterjesztést hagyta jóvá a testület.

A folyó ügyek nyolcaik pontjaként a civil szervezetek idei évi támogatására elkülönített pénzalap felosztása került sorra. Dr. Pataky Pál tanácsnok elmondta: a bizottság összesen nyolcmillió forintot oszthatott szét a pályázók között, ezzel szemben a benyújtott igény mintegy 11 millió 581 ezer forint. A kiírásra 50 pályázat érkezett, melyből egy pályázót zártak ki, mert nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Hosszadalmas folyamat előzte meg a 49 szervezet támogatását, s a döntésnél figyelembe vettek olyan szempontokat is, hogy mely szervezet kiemelten közhasznú, emellett alapnak tekintették az elmúlt évben odaítélt támogatás összegét is. A bizottság döntését végül apróbb módosításokkal, átcsoportosításokkal fogadta el a testület.

Majd az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntöttek pozitívan a képviselők, s ugyancsak megszavazták a vasvári 2051/19. helyrajzi számú ingatlan beépítési határidejének módosítását. A továbbiakban újratárgyalták a Telenor bázisállomás alatti földterület bérleti szerződését, s nem járultak hozzá a bérleti összeg csökkentéséhez. Majd a Győrvár Község Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítását hagyták jóvá. Végül a villamos energia beszerzésének kérdéséről, valamint a Kneipp-projektben való részvételi szándék megerősítéséről hoztak pozitív döntést a képviselők.                 -vv-


 

Program
2020. június 6. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)