Közmeghallgatás - fürdőhelyzet

2005. március 26. 19:46:22  nyomtatási kép


A képviselõ-testület február 23-án megtar­tott ülésén megtárgyalta, majd rendeletben rögzítette a 2005. évi költségvetést. A Szent­kút Fürdõ Kft. vezetõje és a befektetõ csoport nevében Pichovszky Antal tájékoztatta a vas­vári fürdõ helyzetérõl a megjelent érdeklõdõ­ket és a város vezetését. Ezt követõen a Vasi Triász Kft. beszámolóját hallgatták meg, és tá­jékoztatót a megye munka­erõ-piaci helyzetérõl. A folyó napirendi pontok között tár­gyalta a testület és elfogadta a Művelődési Ház 2005. évi munkatervét, elbírálta a Vas­vár történelmi városközpont rekonstrukciója, szakértõi se­gítségnyújtás és fordítási szolgáltatásra kiírt és beérke­zett közbeszerzési eljárás pá­lyaműveit.

Németh Zsolt, miután köszöntötte a testüle­ti ülésen megjelenteket, a város közmeghallga­tásra érkezett polgárait, a sajtó képviselõit és a testület tagjait, tájékoztatójában kifejtette: A város az elmúlt évben és azt megelõzõen is, pá­lyázati forrásból úgy valósította meg beruházá­sai sorát, a Fõ tér átépítését, az Idõsek Otthona megépítését, hogy az Vasvár költségvetésében nem jelentett kiadást. Egyetlen ügyben azon­ban nem tud elõre lépni a város és a testület, ez a fürdõ ügye. Ez ma már mindenkit irritál Vas­váron. A testületet és a város polgárait is. Ezért a közmeghallgatással egybekötött nyílt testüle­ti ülésen elsõ napirendi pontként a fürdõ hely­zetérõl hallgattak meg tájékoztatót a befektetõ­tulajdonos csoport képviselõjétõl, Pichovszky Antaltól, akit külön is köszöntött.

Pichovszky Antal elmondta: 1997-ben egy osztrák cég kivásárlásával lettek a többségi tu­lajdonosai a vasvári fürdõnek. Terveik szerint a fürdõhöz kapcsolódó panziót, lovas panzió épí­tését vállalták, s amikor a város egy kecsegtetõ pályázat reményében megkereste õket egyik ingatlanuk (volt katolikus iskola) visszavételé­vel, õk ezt gálánsan megtették. Eddig közel 300 milliót fektettek be. Az tény, hogy megállt a fejlõdés, ennek oka, hogy a befektetõ-csoport­nak nincsen tõkéje újabb beruházásra. Szemé­lyesen sem tudott mindent megtenni a fejleszté­sek érdekében, mivel felesége hirtelen megbe­tegedett, majd elhunyt. Miért nincsen plusz tõ­kéjük? Mert pang a magyar gazdaság. Egyben nehezményezte az üzletember, hogy az itteni cég vezetõjét otromba módon bántják, mond­ván, hogy a Szentkút Fürdõ Kft.-t képviselõ tu­lajdonosok csak telekspekuláció miatt jöttek ide. Mint tulajdonosok fejlesztették eddig is a vasvári fürdõt, s évente 5 millió forint vesztesé­get termelt a fürdõ. Visszautasítja a vádakat, s mint tulajdonosok akár azt is megtehetnék, hogy bezárnák a fürdõt.

Németh Zsolt polgármester úgy vélte, hogy elérkezett annak az ideje, hogy a fürdõre megol­dást találjanak. Ugyanis mindenki elégedetlen. Elégedetlen a tulajdonos, elégedetlen a város la­kossága, és elégedetlen a testület is. Ám kihang­súlyozta, soha nem volt az önkormányzaté a fürdõ, mint ahogyan ezt sokan beszélik a város­ban, abba az adófizetõ polgárok pénzébõl soha nem ruházott be egy fillért sem a város. A fej­lesztések minden esetben magánbefektetésbõl, a Szentkút Fürdõ Kft. révén valósultak meg.

Pichovszky Antal elmondta még, hogy a magyar-francia tulajdonú cég eddig mintegy 270 millió forintot invesztált Vasvárra. Azt azonban látni kell, hogy a fürdõszolgáltatás mindenütt veszteséges, így van ez Vasváron is. Működik a nagy medence, a 270 négyzet­méteres kicsi is. Látni kell, hogy ezek képezik a fürdõ veszteséges részét. Ami a pénzt hoz­hatná, így a panzió, lovas panzió, az nem ké­szült el.

A városban a legnagyobb felháborodás a fürdõ ügyét kíséri. A közmeghallgatáson ezt el is mondták a felszólalók. A kritikusok így fo­galmaztak: Szégyen, hogy a fürdõ ügye csak itt tart! Nem ezt ígérték, s úgy tűnik, Vasvár felett eljárt az idõ. Ne csináljunk semmit! A történel­mi városközpont rekonstrukciója - Domonkos kolostor és művelődési ház építése - pedig vég­képp kidobott pénz, hisz a félmilliárdos uniós pályázatból megvalósuló rekonstrukció önerõs terheit is a városnak kell viselni. Most, amikor a költségvetés hiánnyal küzd. E véleményeket elsõsorban Kanizsai Béla, Wesselyné Kupi Il­dikó és Barbalics Imre János képviselték. Utóbbi felszólalásában arra is felhívta a figyel­met, hogy a történelmi városközpont rehabilitá­ciója kapcsán ne feledkezzenek meg a régésze­ti feltárásokról sem.

A megjelent és felszólaló vasváriak Kani­zsai Béla, Barbalics Imre János, a MÉRTÉK Egyesület nevében Wesselyné Kupi Ildikó úgy vélték, hogy téves koncepciót képvisel a város. Az pedig valóban szégyen, hogy a für­dõ ügye ilyen mélyre süllyedt. Vasvár felett eljárt az idõ - mondta ki a nem éppen hízelgõ szentenciát Barbalics Imre János, majd így folytatta: A fürdõ további sorsa, üzemeltetése ügyében népszavazást kell kiírni! Népszava­záson kérdezzék meg a lakosságot, õk mit akarnak!

Olyan véleményt is hallhattunk a megje­lentektõl, hogy a várost a tulajdonosok a bezá­rással valósággal megzsarolják.

Kovács Lászlóné felszólalásában úgy fo­galmazott: Nem érti ezt a pesszimizmust. Akik Vasvárra költöztek az elmúlt években, vagy évtizedekben, itt jól érzik magukat, a hozzánk látogatók pedig vissza-visszatértek ide többször is. Igenis együtt, összefogással lehet csak elõre jutni, ezért tegyük félre peszszimizmusunkat, s legyünk büszkék arra, amit elértünk!

Németh Zsolt polgármester válaszában rá­mutatott. A népszavazást végképp kidobott pénznek tartja. Ráadásul a város mostani ve­zetése, a képviselõk mögött a város polgárai­nak felhatalmazása áll, tekintélyes számú vá­lasztói voksokkal. A város vezetése pedig nem azt vállalta, hogy ne csináljon semmit, hogy visszafelé fordítsa a történelem menetét, s visszafelé fejlessze a várost. Sõt, ellenkezõleg. Arra vállalkozott, hogy fejleszt, hogy még vonzóbb legyen az itt élõknek és a befektetõk­nek is Vasvár. A legrosszabb politika ugyanis az, ha nem csinálnak semmit.

A Szentkút Fürdõ Kft. többségi tulajdono­sainak nevében megjelent Pichovszky Antal ismételt hozzászólásában elmondta: Sajnálja, ha valaki az õ szavaiból zsarolást olvasott ki. Vagy rosszul értelmezték, amit mondott, vagy ő fogalmazott rosszul. Nem céljuk, hogy be­zárják a fürdõt. Még akkor sem, ha évi 5 mil­lió veszteséget "termel". Mint többségi tulaj­donosok, természetesen ezt megtehették volna bármikor. Nem tették meg. Miért nem ruház­tak be? Mert ehhez tõke kell, s jelenleg a ma­gyar gazdaság nagyon rossz helyzetben van. Ezt úgy is kijelenti, mint kilenc cégben érde­kelt befektetõ és tulajdonos.

Hogy Vasvár csúszik lefelé - vélekedett az egyik hozzászóló -, neki ezt válaszolta: Igen csúszik lefelé, miként az ország is! Épp ezek­ben a napokban Bush és Putyin elnök nem Bu­dapesten, hanem Pozsonyban találkozik, és gondolom, mindenki érzi és tudja, hogy ez mit jelent, hogy áll, mi több, stagnál a gazdaság, sõt csúszik visszafelé. A stagnálás pedig lema­radás, miközben a világban és Kínában meg 4-5-10%-os növekedés van. Tehát ez az or­szág, és benne Vasvár is folyamatosan csúszik lefelé, és egyre szegényebbek leszünk. Majd ha a forint-leértékelés jön, és nem 242 forint lesz az euró, hanem 270 vagy 300, akkor de facto, amikor kimennek Önök 27 kilométerrel odébb, a határ túloldalán érzékelik majd, hogy Önök ennyivel lesznek szegényebbek és én is, vagyis ez nem egy virágzó gazdaság. S az a felvetés, amelyben azt mondta a felszólaló, hogy ne csináljunk semmit, s erre azt mondta a polgármester úr bölcsen, hogy helytelen vé­lemény. Én is úgy vélem. Az a legrosszabb, ha nem csinálunk semmit és nem fejlesztünk.

Ezt én sem szeretném. Még akkor sem, ha látható - s azt sem titkolom, én jobbra szavaz­tam -, és a sok kifogásolni való között ebben az országban van egy korrupt, negyvenezres réteg, amelyik oszcillál a különbözõ hatalmi központok között, ha kell MSZP, ha kell MDF segget nyal. De annak a kormánynak legalább volt egy nemzeti programja, stratégiája, de en­nek kérem, semmi sincsen.

Azt tudni kell - folytatta Pichovszky úr, hogy lemaradtunk a technológiai fejlesztés­ben. Ennek gyökerei még a hetvenes évekre nyúlnak vissza, amikor az olajválság miatt megrendült Nyugat-Európa fejleszteni kez­dett, mi pedig nem. Akkor ott beruháztak, ku­tattak, fejlesztettek, kimásztak ebbõl a gazda­sági bajból egy új technológiával, amit mi most próbálunk lekoppintani.

Még egyszer is azt mondom, lehet azt mondani, hogy bebújunk a csigaházba, nem csinálunk, nem fejlesztünk semmit, nem ruházunk be, nem vállalunk semmilyen kockáza­tot. Én magánemberként és üzletemberként viszont azt mondom, amit a polgármester úr is, aki megpróbál tenni valamit, s kitűnni vá­rosával egy lecsúszó országból. A népszava­zásról pedig az a véleményem, hogy itt vá­lasztott képviselõk vannak, reprezentatívan képviselik a városi polgárait.

Elnézést - folytatta Pichovszky Antal - én most azt látom, hogy jó szándékúak vagyunk, de magyaros szokás szerint most marakodni fogunk. Az egyik véleményt megfogalmazó azt mondta kérjenek pénzt, a másik pedig azt, kerüljön kenyértörésre közöttünk a dolog. Én ezt személy szerint nagyon sajnálnám, mert akkor a Vasvárra befektetett háromszáz milli­ót elkölthettem volna máshol is. Ha mégis így dönt a többség - vélekedett Pichovszky úr - akkor a döntést elfogadom.

Dr. Wessely István képviselõ úgy véleke­dett, hogy Vasvár idegenforgalmi fejlesztési terveit a Szentkútra alapozta, benne a fürdõ­vel. Ebbõl szinte semmi nem valósulhatott meg. Javasolta: vegye át a fürdõ üzemeltetését a város, de ennek fejében szerezzen a Szent­kút Fürdõ Kft.-ben tulajdonrészt.

A kettõs tulajdonú gazdasági forma elõl Pichovszky úr elzárkózott, mondván, az amor­tizációt is neki kell állnia, ami évente mintegy 5 millió forint. Amúgy a fürdõ nyitva tartása, s további fejlesztése mindenki érdeke, hiszen az­zal a városi ingatlanok értéke is növekszik.

Tóth Balázs azt tudakolta, hogy rendelke­zik-e mindenféle engedéllyel a fürdõ? Az amortizáció pedig nem plusz betett forintot je­lent egy gazdaság életében, az csak könyve­léstechnikai lépés.

Fabók Tibor javasolta az egyre hosszabbra nyúló elsõ napirendi pont kapcsán, hogy az ülést abba az irányba tereljék, amely a megol­dás lehetõségét rejti magában. Az itt elhangzó határidõk hallatán - március-április-május -bizakodó. Tán mégiscsak kinyit a fürdõ Vas­váron 2005-ben. Ám rámutatott arra is, hogy a szerzõdés-tervezet túl egyoldalú. Karaktere­sebben juttassuk érvényre érdekeinket.

Pichovszky úr így reagált a felvetésekre: Ez valóban lényeges szerzõdés lesz, elemi érde­kük, hogy megoldják az üzemelés kérdését.

Kovács Tilda alpolgármester emlékeztetett az 1985-ben tartott vasvári fórumra, ahol el­hangzott: Aki ide fürdõt telepít, szobrot érde­mel. Most ezzel szemben - látván az anomáli­ákat - hideget, meleget kap az önkormányzat a polgároktól. Reményét fejezte ki, hogy a vas­vári fürdõ reális igény, s nem politikai fogás. Ha a sportmedence (nagy medence) megnyílik, az sokat segíthet a kihasználtságon. Az ifjúsági turizmus koncepciójának megvalósításában pe­dig nagy segítséget jelenthet a fürdõ. Ezért mindkét félnek lételeme, hogy minél elõbb megoldódjanak a gondok, s működjön. 

Zágorhidi Czigány Csaba így foglalta öszsze a bizottság véleményét. El kell mozdulni arról a holtpontról, ahol most tart a fürdõ ügye, minél elõbb meg kell oldani az üzeme­lés problémáit, hogy üzemeljen a a létesít­mény. S szakítani kell az elõzõ évi gyakorlat­tal is, mert a beruházást és a megtett fejleszté­si lépéseket szervezetlennek, kapkodónak lát­ta. Az eltelt 10 évben elõbbre kellett volna jut­ni. Kulcskérdés a vízdíj, és a műszaki problé­mák közül a vízforgató. Az 5 milliós vesztesé­get többre becsüli. Szezonkezdésig készüljön el a második medence! Új útra kell helyezni a világítást is, s nagyon fontosak a bankgaranci­ák, amikor az önkormányzat szerzõdésben ve­szi át üzemeltetésre a fürdõt.

Pichovszky úr újabb reflektálásában elismer­te, hogy a fürdõberuházásnál valóban jobban le­hetett volna egy területre koncentrálni. A vízjogi kérdéseket is meg kell oldani a Csónakázótó ese­tében, s még számtalan feladatot. Egy újabb kér­désre azt is elmondta Pichovszky Antal, hogy a vasvári víz nem gyógyvíz, hanem termálvíz.

Németh Zsolt ismételt hozzászólásában nyomatékosította: Ebben az ingatlanban Vas­várnak nincsen tulajdonrésze. ABarbalics Im­re János által javasolt népszavazás költségét pedig szívesebben fordítaná másra, mellesleg ez nem is szerepel a város 2005. évi, 1,2 mil­liárdos költségvetésében.

Wesselyné Kupi Ildikó úgy vélekedett, hogy a fürdõ jövõjérõl õt nem sikerült meggyõznie a cég vezetõjének, s kenyértörésre vinné az ügyet, inkább vállalva a botrányt, mint az eddigiek folytatását.

Nagy Károly hozzászólásában pedig úgy vélte, hogy minden segítséget meg kell adni azért, hogy a fürdõ üzemeljen. Ám hiú ábrán­dokat, lovas turizmus, panzió, ne tápláljunk. Egy éttermet sem (Zöldfa) tudunk üzemeltet­ni. A népszavazás zsákutcájába nem kell bele­menni. Ez a 4800 lelkes település ennyi intéz­ményt aligha tud eltartani. A népesség egyre csökken. A gyógyszerész miért nem vehette meg az üzletet? - kérdezte zárásként.

Németh Zsolt polgármester válaszában el­mondta. A gyógyszertár évi bérleti díja több, mint a fürdõ egész évi vesztesége. A bérleti dí-jat a gyógyszerész úr vállalta. A gyógyszer nem szabadáras termék. A bérlemény ügyében jog­szerűen járt el a város. Ha nem így tesz, az Ál­lami Számvevõszék jár el ellenünk jogilag.

Kanizsai Béla egyetértett Wessely István­nal, hisz valóban az egész városi idegenforga­lom a fürdõre lett építve. A tulajdonos fellépé­sét pedig zsarolásnak tartja. Az újságban min­den írás a fürdõvel foglalkozott, mindenki für­dõvárost ígért. Ebbõl semmi sem lett. Hogy így történt, ebben a helyi újság fõ szerepet játszott, és a megyei is. Köszönjük! (Tisztelt Kanizsai úr! Az új ság sem nem befektetõ, sem nem mar­keting cég. Csupán közreadta azokat a vélemé­nyeket, amelyek a fürdõ jövõjét taglalták, s amellyel lapunkat az érintettek megkeresték. A befektetõi ígéretek teljesítést bármely lapon is számonkérni, úgy vélem botorság. Mellesleg az újság volt az, amikor 2004-ben nem nyitott ki a vasvári fürdõ, amely általam azt a lépést "botrányosnak" minõsítette (a szerk.).

Ezt követõen valóságos számháború zajlott a testületi ülésen. Ennek lényege, hogy 5 vagy 10 millió forint veszteséget "termel" majd a fürdõ évente? A felszólalók között olyan véle­mény is elhangzott, hogy ennek az együttmű­ködésnek semmi értelme, hisz a vállalkozó befektetõ-csoport eddig sem tartotta be ígére­teit. Végül csak tisztult a kép, a testület pedig meghozta döntését: 10 igen és 2 nem szava­zattal olyan elvi szándéknyilatkozatot fogadva el, amelynek lényege: a fürdõ a városhoz ke­rül, azt Vasvár Város Önkormányzata üzemel­teti a továbbiakban, ám ezt megelõzõen a pró­baüzem alatt jelentkezõ konstrukciós hibák költségei a bérbeadó Szentkút Fürdõ Kft.-t terhelik, emellett a bérbeadónak garanciát kell vállalnia arra, hogy a nyári szezon végeztével megkezdi a medence befedését.

A mostani megállapodás-tervezetet mind­két félnek finomítani kell, a fentiekben emlí­tett garanciák beépítésével. Ez nem lesz könynyű, nyilatkoztak az érintettek.

Az ügy jelenlegi állása szerint olyan sátor­tetõs variációban gondolkodnak az érintettek, amely téli idõszakban a helyi és térségi isko­lások úszás oktatását is szolgálná, nyáron pe­dig nyitott vízfelülettel várná a vendégeket.

Program
2021. február 26. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)