Verseltek és meséltek Vasváron

2005. március 18. 20:29:28  nyomtatási kép


Immár kilencedik alka­lommal rendezték meg Vas­váron az Arany János vers­és prózamondó verseny országos döntõjét. A nemes versengést annak idején egy lelkes iskolai könyvtáros és magyar szakos tanárnõ in­dította el, aki azóta sajnos már nem lehet köztünk. Tragikus halála után a vers­mondó verseny még na­gyobb lendületet vett, és or­szágossá, sõt nemzetközivé nõtte ki magát.
Ez azt jelenti, hogy az or­szág számos települése mel­lett idén kárpátaljai vers­mondó vendégei is voltak a versenynek. Az országos elõdöntõk után 70 gyermek mutatkozott be öt csoport­ban és öt helyszínen. A szak­mai zsûri elnöke Dévai Nagy Kamilla volt. Egyéb­ként a gyermekek két kate­góriában nevezhettek. A 13-­15 éves korosztály Arany­ vagy József Attila-verseket szavalhatott, a kisebbek a gyermekeknek írt 20. száza­di prózairodalom elmondá­sában próbálhatták ki ké­pességeiket.
Az utóbbi évtizedben Vasvár módszeresen és ma­gabiztos irányítással a vers, próza és mesemondás, vala­mint a színjátszás egyik fel­legvárává nõtte ki magát. A helyi és házi versenyeken, találkozókon túl egyre több programját szélesíti orszá­gos méretûvé az iskola, a könyvtár és a mûvelõdési ház. Erre jó példa volt a versmondó találkozó is, ami a megmérettetés mellett ter­mészetesen azt tûzte ki leg­inkább céljául, hogy a fel­növekvõ generációk megtel­jenek a vers szeretetével és az irodalom ismeretével, mely fontos törekvésnek számíthat az értékvesztõ vi­lágban.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 5. szám
Program
2021. február 24. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)