Fűtési támogatást is kérhetnek a vasváriak

2005. február 07. 09:12:32  nyomtatási kép


Bár a tél, a január végét kivé­ve, eddig többnyire nem bizo­nyult hidegnek, fûteni azért mégis kell. Vasváron a lakások nagy hányada távfûtéses, de so­kan vannak, akik egyedi gázfû­téssel próbálkoznak enyhíteni a kiadásokon.
Egyre inkább népszerû a gáz­fûtéses kazánokkal felszerelt he­lyeken a cserépkályha kultuszá­nak visszatérése. Ezzel a kombi­nált módszerrel érhetõ el legin­kább a költségtakarékos fûtés. Sõt a cserépkályha adta otthonos hangulat sem elhanyagolható a lakásokban.
Egyébként a rászorulók kér­hetnek támogatást a fûtéshez Vasváron is. A támogatás mérté­két helyi rendeletben szabályoz­ták, eszerint maximálisan a leg­kisebb öregségi nyugdíj másfél­szeresét kaphatják meg az igénylõk. A szénrõl, fáról nem mindig kérnek számlát a házak, lakások tulajdonosai, sok eset­ben azért sem, mert maguk sze­dik össze a hulladék fát enge­déllyel az erdõben. Ezért fûtés­ támogatásért inkább a gáz és távfûtés számlájával jelentkez­nek az emberek a városban.
A segélyt azonban nem vehe­ti igénybe az, aki lakásfenntartá­si támogatásban részesül. Ez nemcsak Vasváron kizáró ok, hanem a megye több településén is. De az is tendencia, hogy so­kan a lakásfenntartási és fûtési támogatásokhoz szorosan kap­csolódó számla-elszámolási kö­telezettség miatt inkább átmene­ti segélyért fordulnak az önkor­mányzathoz.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 2. szám
Program
2021. február 25. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)