Pályázat

2017. február 08. 18:39:40  nyomtatási kép
P Á L Y Á Z A T

a Ficánkoló Óvoda 
óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Vasvár Város Képviselő-testülete "A közalkalmazottak jogállásáról" szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Ficánkoló Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre - 2017. június 1-től 2022. augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye:
9800. Vasvár, Kossuth L.u. 2. 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:
Az intézmény tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

Képesítési és egyéb feltételek:
felsőfokú óvodapedagógusi végzettség;
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzetség;
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat;
magyar állampolgárság;
büntetlen előélet;
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;


Pályázat elbírálásánál előny:

Pályázó vállalja, hogy intézményvezetői kinevezése esetén a kinevezését követő 1 éven belül - munkáltató költségén - megszerzi "a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről" szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. Rész I. Alapellátások 2. Bölcsőde C./ pontjában előírt végzettséget.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
a pályázó szakmai önéletrajza;
az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
végzettséget igazoló okiratok másolata;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, intézményvezetői kinevezése esetén a kinevezését követő 1 éven belül -  munkáltató költségén - megszerzi "a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről" szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. Rész I. Alapellátások 2. Bölcsőde C./ pontjában előírt végzettséget.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban személyesen, vagy postai úton Vasvár város polgármesteréhez kell benyújtani. (9800. Vasvár, Alkotmány u. 1.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az óvodavezetői megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 31.

Program
2018. június 25. hétfő
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
Facebook
Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)