Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Vasvár Szervezeti és Működési Szabályzata

(egységes szerkezetben a 11/2014.(X.27.) önkormányzati testületi határozat rendelkezéseivel)
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár Testülete „A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (továbbiakban: Njtv.) 92. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következő (16/2012.(V.30.) számú) határozatot hozza:

I.A nemzetiségi önkormányzat elnevezése

1./ A nemzetiségi önkormányzat elnevezése: Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár

2./ A nemzetiségi önkormányzat székhelye: Vasvár, Köztársaság tér 4. szám alatti - Vasvár Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, 1290/A/10. hrsz-ú, 12,30 m2 nagyságú, hozzá tartozó közös tulajdoni hánya 324/10000 – iroda, melyet Vasvár Város Önkormányzata ingyenes használatra átadott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár részére működésének idejére.

3./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár törzskönyvi adataira és szakfeladatrendjére vonatkozó adatokat az SZMSZ melléklete tartalmazza.


II. A nemzetiségi önkormányzat jelképei

1./ A nemzetiségi önkormányzat pecsétje: Kör alakú, 4 cm átmérőjű pecsét, melynek közepén Magyarország címere látható, körben Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár felirattal.

2./ A nemzetiségi önkormányzat pecsétje használható: 
-a nemzetiségi önkormányzat testületének üléseiről készült jegyzőkönyveken,
-testületi határozatokon,
-nemzetközi szerződéseken, megállapodásokon,
-a nemzetiségi önkormányzat életében meghatározó jellegű, kiemelt eseményeken.


III. A nemzetiségi önkormányzat testületének feladatai

1./ A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg.

2./ A nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak száma: 3 fő. A testület névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

3./ A roma nemzetiségi önkormányzati képviselőknek „A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. §-a szerint tett vagyonnyilatkozatainak kezelésével kapcsolatos teendőket a nemzetiségi önkormányzat 2 képviselője látja el.


IV. A nemzetiségi önkormányzat testületének (továbbiakban: testület) működése

1./ A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

2./ Az alakuló ülést a helyi választási bizottság elnöke hívja össze a választást követő 15 napon belül. 

3./ Az alakuló ülést a korelnök vezeti az elnök megválasztásáig.

4./ Az eskütétel és a megbízólevelek átvétele után a testület tagjai sorából titkos szavazással, minősített többséggel társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkája segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.

5./ A testület kijelöli a jegyzőkönyvhitelesítőt.

6./ A testület üléseinek helye a Városháza nagyterme.

7./ A testület szükség szerint, de legalább évi 4 ülést tart.

8./ A helyi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Osztálya útján a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint:
- a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli,
- az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja,
- a testületi ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) biztosítja.
- a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat ellátja
- A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat ellátja,
- az előzőekben felsorolt feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és a tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével – viseli.

9./ A testület üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti.

10./ Az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és látja el az ülés vezetésével kapcsolatos teendőket. 

11./ A testület tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának és a napirend megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.

12./ Az ülésre szóló meghívót és az írásos előterjesztéseket a testület ülésének napját megelőző legalább 5 nappal előbb ki kell kézbesíteni.

13./ A testület ülésének időpontjáról a lakosságot a meghívó Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell tájékozatni.

14./ A testület üléseire meg kell hívni:
a./ a testületi tagokat,
b./ a jegyzőt vagy a vele azonos képesítési előírásokkal rendelkező megbízottját,
c./ a napirendek előterjesztőit,
d./ a napirendekben érintett személyeket.

15./ A testület a városban működő, önszerveződő közösségek képviselőit a tevékenységi körüket érintő napirend tárgyalására esetileg tanácskozási joggal meghívja. 

16./ A testület üléseit munkaterve szerint tartja. A munkaterv elkészítéséhez a nemzetiségi képviselőktől kell véleményt kérni.

17./ A munkaterv-javaslat elkészítéséről az elnök gondoskodik.

18./ Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a testület által előzetesen javasolt határozat-tervezet, beszámoló, tájékoztató.

19./ A testület ülésére az előterjesztés írásban kerül benyújtásra.

20./ Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a./ a tárgyat és a tényállást,
b./ a döntési lehetőségeket és azok jogszabályi alapját,
c./ a határozati javaslatot,
d./ szükség szerint a határidő és a végrehajtásért felelős megjelölését.

21./ A testület tagjai – az ülést megelőző 6 nappal – az elnöknél önálló indítványt terjeszthetnek elő.

22./ Az indítványnak tartalmaznia kell az indítvány tárgyát, szövegét, az előterjesztő saját kezű aláírását.

23./ A testület ülése nyilvános.

24./ Zárt ülés tartásának és elrendelhetőségének feltételeit a Njtv. 91. §-a szabályozza.

25./ Az ülés határozatképes, ha az ülésen és az adott döntéshozatalnál a testületi tagok több mint a fele /3 fő/ jelen van.

26./ Ha a 25./ pontban megjelölt számú testületi tag nincs jelen, az ülés határozatképtelen.
Határozatképtelenség esetén a testület ülését 8 napon belül – ugyanazon napirendek tárgyalására – újra össze kell hívni.

27./ Az elnök testülettel összefüggő feladatai különösen:
a./ segíti a testületi tagok munkáját,
b./ összehívja és vezeti a testület üléseit,
c./ képviseli a nemzetiségi önkormányzatot,
d./ tájékoztatja a települési önkormányzat képviselő-testületét a nemzetiségi önkormányzat testületének álláspontjáról azokban az ügyekben, amelyekben ez utóbbit véleményezési, egyetértési jog illeti meg. 

28./ Az elnök tanácskozási joggal részt vesz Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein. 

29./ A testületi ülés vezetése során az elnök:
a./ megállapítja az ülés határozatképességét,
b./ előterjeszti az ülés napirendjét,
c./ megadja vagy megtagadja a szót,
d./ megvonja a szót, felszólít a tárgyra térésre,
e./ tárgyalási szünetet rendel el,
f./ szavazást rendel el,
g./ megállapítja a szavazás eredményét,
h./ kimondja a határozatot.
 
30./ Az elnök az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra azzal, hogy először a módosító és kiegészítő javaslatokat – az elhangzás sorrendjében – majd az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

31./ A javaslat elfogadásához a jelenlévő testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

32./ A testület döntéseit /határozatait/ nyílt szavazással hozza.

33./ A szavazás kézfelemeléssel történik.

34./ A tanácskozás rendjének fenntartásáról az elnök gondoskodik.
Ennek során:
a./ figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tárgytól eltér vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ,
b./ ismételt figyelmeztetés esetén a felszólalótól a szót megvonja.
c./ rendre utasíthatja azt a személyt, aki a testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít.

35./ A nyilvános ülésen megjelent polgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az elnök rendreutasíthatja a rendzavarót, az ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

36./ Az elnöknek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, vitába szállni nem lehet

37./ A testület döntéseit határozati formában hozza.

38./ A testület határozatait naptári évenként folyamatos sorszámmal, évszámmal és naptári nappal kell jelölni a következők szerint: Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár Testülete sorszám/év(hó,nap) sz. határozata. 

39./ A testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent testületi tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza.
A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik.

40./ Az Njtv. 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a napirend előtti felszólalások lényegét,
 b) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,
c) szükség esetén az elnök intézkedéseit,
d) a testület ülésén történt fontosabb eseményeket.

41./ A jegyzőkönyv eredeti példányának elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
a./ meghívó,
b./ a közmeghallgatásról szóló közlemény
c./ a napirenden szereplő pontok előterjesztései

42./ A testület ülésének jegyzőkönyvét az elnök és a testület által – a képviselők közül kijelölt – jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Vas Megyei Kormányhivatalnak.

43./ A választópolgárok betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztéseibe és üléseinek jegyzőkönyvébe. A zárt ülés jegyzőkönyvéből a külön törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat, valamint az ülésen hozott határozatok az állampolgárok számára nyilvánosak, megtekinthetőek.

44./ A jegyzőkönyv egy példányát a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárnak meg kell küldeni.V. A nemzetiségi önkormányzati képviselő

1./ A nemzetiségi önkormányzati képviselő nemzetiségi ügyekben a vasvári cigány kisebbség érdekeit képviseli.

2./ A nemzetiségi önkormányzati képviselő – a Njtv. 101. §-ában foglalt jogain és kötelességein túlmenően:
- köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,
- köteles a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni, személyes érintettségét bejelenteni.

VI. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése, vagyona

1./ A testület évente köteles költségvetését megállapítani határozatban.

2./ A testület forgalomképtelen törzsvagyonnal nem rendelkezik. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó vagyonrészével kapcsolatos rendelkezésről külön határozatban dönt.

3./ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkészítésének és pénzügyi gazdálkodásának részletes szabályait a hatályos, ide vonatkozó jogszabályok alapján Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodás rögzíti.


VII. A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása

Kötelezettségvállalás rendje:
a)A roma nemzetiségi önkormányzatnak a költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizárólag a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kánya László vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő, Horváth Richárd jogosult kötelezettséget vállalni, illetve utalványozni összeghatárra tekintet nélkül.

b)Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően lehet.

c)Kötelezettségvállalásnál – figyelemmel kell lenni az Áht 36., 37. §., valamint az Ávr 52.,53,54. §-ában a kötelezettségvállalásra előírt rendelkezésekre.

d)A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható folyamatosan az évenkénti kötelezettségvállalás összege.


Pénzügyi ellenjegyzés
Kötelezettségvállalás előtt a pénzügyi ellenjegyzőnek, Kónya Emília Pénzügyi- és Terv Osztály osztályvezetőjének, meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat (Ávr. 54.-55. §).


A teljesítés igazolása
A teljesítés igazolására jogosult nemzetiségi önkormányzati képviselőket a kötelezettségvállaló, a nemzetiségi önkormányzat elnöke jelöli ki írásban (a kijelölt képviselő Horváth Richárd illetve Bogdán Zoltánné), az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok figyelembevételével. 
A teljesítés igazolása során igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Érvényesítés
a)Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal ezzel megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező köztisztviselője, Tóth Zsuzsanna végzi.

b)A teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket, valamint a jogszabályok és szabályzatok szerinti követelményeket betartották-e, az Ávr. 58. § /1/ szerint.

c)Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül tartalmaznia kell az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását, a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is.

d)Az érvényesítést végző személy ugyanazon gazdasági tevékenység tekintetében nem lehet azonos személy a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, és a teljesítést igazoló személlyel.

Utalványozás
a)A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásainak, bevételei beszedésének elrendelésére /a továbbiakban: utalványozás/ a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kánya László vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő, Horváth Richárd, jogosult összeghatárra tekintet nélkül. 

b)Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel /a továbbiakban: utalvány/ lehet.

c)Utalványozás során az Ávr 59. §-ának rendelkezéseire figyelemmel kell lenni.

d)Pénzügyi teljesítésre a teljesítés igazolása, érvényesítés, valamint utalványozás után kerülhet sor.

Összeférhetetlenségi szabályok:
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, illetve az érvényesítő, a kötelezettségvállaló, a pénzügyi ellenjegyző, az utalványozó és a teljesítést igazoló ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolási feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.


Pénzellátás, bankszámlarend
Készpénzkezelés:
A készpénzforgalom a Polgármesteri Hivatal által a roma nemzetiségi önkormányzat részére vezetett házipénztárban bonyolódik.
A bankszámláról készpénzt felvenni – csak a pénzintézetnél bejelentett személyek aláírásával ellátott – készpénzfelvételi utalvány használatával lehet. 
Kifizetéseknél a pénztárosnak meg kell állapítani, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. 
Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerű meghatalmazás ellenében fizethető ki. Meghatalmazást a kiadási bizonylathoz kell csatolni. A pénz átvételét a kifizetés alapjául szolgáló okmányon az átvevő aláírásával igazolja személyi igazolvány számának feltüntetésével. A kifizetendő összeget az átvevő kezéhez le kell számolni. 
A készpénzben történő pénzügyi teljesítésre – a pénztári órák figyelembevételével – akkor kerülhet sor, ha a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a szükséges dokumentumokat /számlák, megállapodás, szerződés, stb./ a pénztári kifizetést megelőző 2. napon a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátotta, illetve ezt megelőzőleg az utalványozás, és teljesítés igazolás megtörtént. 
A roma nemzetiségi önkormányzat pénzellátására a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó pénzkezelési szabályzat rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.


Pénzellátás
a)A roma nemzetiségi önkormányzatot megillető – az éves költségvetési törvényben meghatározott –költségvetési támogatásértékű előirányzatok 2012. évben még átmenetileg, az Áht 111. § szerint, a gazdálkodást lebonyolító Vasvár Város Önkormányzata bankszámlájára érkeznek. Ezeket 3 munkanapon belül a roma nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára tovább kell utalni.

Vasvár Város Önkormányzata saját támogatását félévente egyenlő részletekben, az első részletet május végéig, a második részletet szeptember végéig bocsátja a roma nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére. Indokolt esetben ettől eltérni külön kérelemre lehet.
A roma nemzetiségi önkormányzat részére a Vasvár Köztársaság tér 4. szám alatti, Vasvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiség állandó használatát biztosítja Vasvár Város Önkormányzata. A roma nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek lebonyolításához, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséhez, az irattározáshoz, a pénzügyi, könyvelési feladatainak ellátásához minden személyi és tárgyi feltételt folyamatosan biztosít a vasvári Polgármesteri Hivatalban, Vasvár Alkotmány utca 1. szám alatt. 
Az Njt. 80.§ (4) bekezdése szerint a jegyző helyett megbízott személy Kenesey Judit, aki a roma nemzetiségi önkormányzat ülésein a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz, amennyiben a jegyző akadályoztatva van és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
b)A Polgármesteri Hivatal a roma nemzetiségi önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat felhasználás figyelemmel kísérését.


Bankszámlarend
a)A roma nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a roma nemzetiségi önkormányzat részére megnyitott bankszámlán bonyolítja, amelyet a Polgármesteri Hivatal kezel. Az bankszámla feletti rendelkezési jog a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét és az általa meghatározott személyt – a banki aláírás-bejelentés szerint – illeti meg.

b)A Polgármesteri Hivatal biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a roma nemzetiségi önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

A számvitel részét képező analitikus nyilvántartási rendszert a Polgármesteri Hivatal vezeti:
ba) A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások:
épület, tartozékok, tárgyi eszközök felújítása, stb. nyilvántartása,
kisértékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos analitika
bb) A követelésekkel kapcsolatban:
kimenő számlák nyilvántartása
egyéb követeléssel kapcsolatos nyilvántartás
bc) Előlegekkel kapcsolatban:
a pénztárból egyéb elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása
bd) A személyi, egyéb juttatások nyilvántartása
be) A függő, átfutó tételek nyilvántartása
bf) Egyéb analitikus nyilvántartások.


A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok
a)A roma nemzetiségi önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal a Pénzügyi és Terv Osztálya útján vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont, folyamatosan annak változásait és értékét.
A szükséges információkat, dokumentációkat a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b)A roma nemzetiségi önkormányzat vagyonával való gazdálkodás a roma nemzetiségi önkormányzat határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással – értékesítés és beszerzés – összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és pénzügyi ellenjegyzés a hatályos jogszabályok figyelembevételével e szabályzat 2. pontjában foglaltak szerint bonyolódik.

c)A leltározás megszervezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Terv Osztályának feladata, amelyben közreműködik a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.


Beszámolás, információszolgáltatás
Költségvetési beszámoló
a)Az éves költségvetési beszámoló – a zárszámadási határozat – elkészítéséhez az adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Terv Osztálya a tárgyévet követő év január 31-ig, a féléves beszámoló adatait július 15-ig adja át a roma nemzetiségi önkormányzat elnökének.

b)A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában, a vonatkozó részadatok elkészítésével a nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjai kitöltésével. 
A roma nemzetiségi önkormányzat a Jegyző közreműködésével elkészíti a roma nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozat-tervezetét. 

c)A Polgármesteri Hivatal roma nemzetiségi önkormányzat éves és féléves költségvetési beszámolóinak adatait a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának ütemezése szerint a KGR rendszeren keresztül határidőre továbbítja.

d)A jegyzővel közösen elkészített zárszámadási határozat-tervezetét a tárgyévet követő év negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete elé.

e)Az elnök a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. 

f)A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről az e) pontban foglaltaknak megfelelően beszámol a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének.


Évközi egyéb információk
a)A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedéstől függően a Polgármesteri Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.

b)A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról havonta – a havi zárás után – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Terv Osztálya szolgáltat adatot a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke részére.VIII. Záró rendelkezések

1./ Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a minőségi többséggel, 2012. május 30-án hozott, 16/2012.(V.30.) számú határozat napjától lép hatályba. Ezen SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg a Vasvár Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2011./I.11./ számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszíti.

3./ E Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben „A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.


Vasvár, 2014. október 27.
                                 KÁNYA LÁSZLÓ 
                                     elnök                      
Melléklet


a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár
Szervezeti és Működési SzabályzatáhozTörzskönyvi azonosító száma: 664365
Adószáma:16866689-1-18
Fizetési számlaszáma:11747075-16866689
Számlavezető pénzintézet:OTP Bank Nyrt
KSH statisztikai számjele: 16866689-8411-371-18
Gazdálkodási jogköre:önállóan működő
Vezetője:KÁNYA LÁSZLÓ elnök, megbí-
                                                      zatását választással nyerte
Tevékenységi köre:
- alaptevékenysége:841127 Helyi nemzetiségi ön-
                                                     kormányzatok igazgatási tevé-
                                                     kenysége
- vállalkozási tevékenységet:nem folytat
                                                              
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár tevékenységének besorolása az érvényes szakfeladatrend szerint:
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

FÜGGELÉK

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár Testülete tagjainak névsora
Elnök:KÁNYA LÁSZLÓ Vasvár, Vörösmarty u. 24.

Elnökhelyettes: HORVÁTH RICHÁRD Vasvár, Gyár u. 13.

Tagok: BOGDÁN ZOLTÁNNÉ Vasvár, Vörösmarty u. 30.


Program
2019. február 23. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
21
24
25
26
27
28
Időjárás
11 órakor Vasváron
-2.4
50 %
páratartalom
Szél:
5.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)